Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 1656
  • Trong tuần: 16417
  • Tất cả: 1038352
Lượt xem: 328
Xuân Thượng tổng kết Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành TW (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”

Sáng ngày 11/6/2018, Đảng ủy xã Xuân Thượng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09 về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo, 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011-2015 và những năm tiếp theo. Về dự có đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí huyện ủy viên, ủy viên UBND huyện phụ trách xã Xuân Thượng.Đ/c Bùi Văn Hảo Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại HN

Trong thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Thượng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn ngừa vi phạm, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và chất lượng tổ chức đảng. Cấp ủy đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, nề nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng triển khai thực hiện từng bước, có hiệu quả các khâu công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện đúng quy trình, công khai dân chủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực cán bộ theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên được tăng cường. Các chế độ chính sách đối với cán bộ được đảm bảo…

 Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương và Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác tổ chức, cán bộ cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng; từng bước trẻ hóa cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có cơ cấu hợp lý, có đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Xuân Thượng là xã đầu tiên trong huyện thực hiện việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy, kiêm chủ tịch UBND xã từ tháng 9/2009 đến nay, được đảng viên trong đảng bộ xã đồng tình, ủng hộ. Đảng bộ xã đoàn kết thống nhất, huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ nét, Chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở; tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Thượng đã đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Nam Định; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Thượng cần khắc phục đó là: Công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước có lúc, có việc chưa thường xuyên, kịp thời, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đôi lúc còn mang tính hình thức, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chưa gắn sát với yêu cầu thực tế và đồng bộ với công tác quy hoạch, sử dụng cán bộ; chất lượng hiệu quả đạo tạo còn thấp, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư huyện ủy – chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Đảng bộ xã Xuân Trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết số 05 và 09 của Tỉnh ủy, gắn với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục giữ vững và thực hiện đầy đủ nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và chế độ trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác cán bộ; cụ thể hoá, công khai hoá quy trình công tác nhân sự của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo số lượng, cơ cấu, chất lượng và tiến hành theo định kỳ, dân chủ, công khai; quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng, có khả năng, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức tốt, cán bộ có tâm huyết, nhiệt tình, hăng say công tác; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức theo hướng chuẩn hóa gắn với quy hoạch; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt; tuyển dụng, sắp xếp cán bộ có chuyên ngành phù hợp vị trí công tác...Đổi mới phong cách làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt đảng; làm tốt công tác quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.Tăng cường củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ TSVM, chính quyền vững mạnh; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; đẩy mạnh cải cách hành chính.  Thực hiện nghiêm túc chế độ nề nếp làm việc, chế độ thông tin báo cáo; kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ theo Chỉ thị 26 của Chính phủ, Chỉ thị 11 của UBND Tỉnh; Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thường xuyên rà soát bổ sung và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị./.

T/h: Đài Phát thanh Xuân Trường