image banner
Loại văn bản
Tổng số: 39
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 55
Tải về
19-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 33
Tải về
18-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 39
Tải về
17-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 29
Tải về
16-CTr/HU 27/09/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Nam Định về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Lượt xem: 54
Tải về
15-CTr/HU 20/07/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 57
Tải về
14-CTr/HU 29/06/2022 Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII)
Lượt xem: 81
Tải về
12-CTr/HU 07/01/2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 130
Tải về
13-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
Lượt xem: 227
Tải về
11-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về
1234