image banner
Loại văn bản
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
370-BS/HU 24/03/2023 Sao lục Chương trình hành động số 33-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Lượt xem: 17
Tải về
24-CTr/HU 22/02/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Lượt xem: 33
Tải về
05-CTr/BCĐ 21/02/2023 Chương trình của BCĐTHQCDC ở cơ sở huyện về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về
04-CTr/BCĐ 21/02/2023 Chương trình của BCĐTHQCDC ở cơ sở huyện về hoạt động của BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 31
Tải về
23-CTr/HU 01/02/2023 Chương trình của BTV Huyện ủy về kiểm tra, giám sát năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về
20-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 85
Tải về
19-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 63
Tải về
18-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 79
Tải về
17-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 71
Tải về
16-CTr/HU 27/09/2022 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Nam Định về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Lượt xem: 85
Tải về
12345