Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14-CTr/HU 29/06/2022 Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII)
Lượt xem: 5
Tải về
12-CTr/HU 07/01/2022 Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022
Lượt xem: 80
Tải về
13-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
Lượt xem: 163
Tải về
11-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Lượt xem: 61
Tải về
10-CTr/HU 06/01/2022 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Lượt xem: 74
Tải về
07b-CTr/HU 07/12/2021 Chương trình hành động số 07-CTr/HU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 162
Tải về
07-CTr/HU 10/11/2021 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47/CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Lượt xem: 74
Tải về
05-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2021
Lượt xem: 160
Tải về
04-CTr/HU 25/01/2021 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021
Lượt xem: 175
Tải về
03-CTr/HU 09/10/2020 Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 232
Tải về
1234