Tổng số: 171
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
254-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quy định số 67-QĐ/TW của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 20
Tải về
253-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quyết định số 468-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
Lượt xem: 24
Tải về
252-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Thông báo số 534-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đề điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về
248-BS/HU 02/06/2022 Sao lục Công văn số 380-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định v/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 44
Tải về
247-BS/HU 26/05/2022 Sao lục Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 56
Tải về
243-BS/HU 17/05/2022 Sao lục Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 29
Tải về
242-BS/HU 17/05/2022 Sao lục Hướng dẫn số 03-HD/TU về quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 35
Tải về
239-BS/HU 22/04/2022 Sao lục Công văn số 600-CV/TU của Tỉnh ủy Nam Định v/v đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại các Nghĩa trang liệt sĩ
Lượt xem: 33
Tải về
238-BS/HU 21/04/2022 Sao lục Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
Lượt xem: 54
Tải về
237-BS/HU 21/04/2022 Sao lục Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 45
Tải về
12345678910...