image banner
Loại văn bản
Tổng số: 203
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
314-BS/HU 28/11/2022 Sao lục Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 8
Tải về
313-BS/HU 28/11/2022 Sao lục Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 8
Tải về
311-BS/HU 16/11/2022 Sao lục Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 14
Tải về
310-BS/HU 16/11/2022 Sao lục Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 20
Tải về
300-BS/HU 20/10/2022 Sao lục Quy định số 528-QĐ/TW của Tỉnh ủy Nam Định quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở
Lượt xem: 68
Tải về
284-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 35
Tải về
283-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 32
Tải về
282-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 27
Tải về
281-BS/HU 09/09/2022 Sao lục Kế hoạch số 10-KH/TW của BCHTW về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCHTW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 55
Tải về
280-BS/HU 09/09/2022 Sao lục Kế hoạch số 09-KH/TW của BCHTW về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCHTW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 35
Tải về
12345678910...