image banner
Loại văn bản
Tổng số: 225
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
369-BS/HU 16/03/2023 Sao lục Kết luật số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của BCHTW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 24
Tải về
365-BS/HU 10/03/2023 Sao lục Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 41
Tải về
362-BS/HU 07/03/2023 Sao lục Hướng dẫn số 16-HD/VPTW hướng dẫn ghi biên bản các hội nghị BCH, BTV, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW và các cuộc họp đảng đoàn, BCS đảng trực thuộc TW
Lượt xem: 40
Tải về
361-BS/HU 02/03/2023 Sao lục Công văn số 947-CV/TU v/v kết thúc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Lượt xem: 29
Tải về
357-BS/HU 23/02/2023 Sao lục Thông báo số 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buồi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Lượt xem: 73
Tải về
356-BS/HU 23/02/2023 Sao lục Kế hoạch số 94-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về
355-BS/HU 22/02/2023 Sao lục Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 42
Tải về
354-BS/HU 21/02/2023 Sao lục Hướng dẫn số 06-HD/TU hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về
353-BS/HU 21/02/2023 Sao lục Thông báo số 11-TB/BCĐ của BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về việc phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nam Định
Lượt xem: 29
Tải về
352-BS/HU 21/02/2023 Sao lục Công văn số 607-CV/BTGTU của BTG Tỉnh ủy v/v sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam
Lượt xem: 29
Tải về
12345678910...