image banner
Loại văn bản
Tổng số: 656
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
171-TB/HU 17/03/2023 Thông báo của BTV Huyện ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý sau khi bị kỷ luật
Lượt xem: 49
Tải về
369-BS/HU 16/03/2023 Sao lục Kết luật số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII của BCHTW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Lượt xem: 17
Tải về
75-KH/HU 13/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem: 33
Tải về
74-KH/HU 13/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 22
Tải về
365-BS/HU 10/03/2023 Sao lục Quy định số 99-QĐ/TW về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Lượt xem: 32
Tải về
73-KH/HU 09/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
72-KH/HU 08/03/2023 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 38
Tải về
362-BS/HU 07/03/2023 Sao lục Hướng dẫn số 16-HD/VPTW hướng dẫn ghi biên bản các hội nghị BCH, BTV, thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW và các cuộc họp đảng đoàn, BCS đảng trực thuộc TW
Lượt xem: 31
Tải về
361-BS/HU 02/03/2023 Sao lục Công văn số 947-CV/TU v/v kết thúc thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
Lượt xem: 24
Tải về
357-BS/HU 23/02/2023 Sao lục Thông báo số 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buồi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định
Lượt xem: 68
Tải về
12345678910...