image banner
Loại văn bản
Tổng số: 610
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
314-BS/HU 28/11/2022 Sao lục Kế hoạch số 77-KH/TU của Tỉnh ủy Nam Định về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 8
Tải về
313-BS/HU 28/11/2022 Sao lục Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem: 8
Tải về
311-BS/HU 16/11/2022 Sao lục Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 14
Tải về
310-BS/HU 16/11/2022 Sao lục Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Lượt xem: 20
Tải về
58-KH/HU 15/11/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030
Lượt xem: 27
Tải về
10-CT/HU 10/11/2022 Chỉ thị của BTV Huyện ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lượt xem: 30
Tải về
03-QĐ/HU 09/11/2022 Quy định của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Lượt xem: 120
Tải về
20-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 55
Tải về
19-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 33
Tải về
18-CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 39
Tải về
12345678910...