Tổng số: 555
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14-CTr/HU 29/06/2022 Chương trình hành động của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII)
Lượt xem: 5
Tải về
161-QĐ/HU 23/06/2022 Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy
Lượt xem: 28
Tải về
44-KH/HU 15/06/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
Lượt xem: 41
Tải về
254-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quy định số 67-QĐ/TW của BCH Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lượt xem: 20
Tải về
253-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Quyết định số 468-QĐ/TU của Tỉnh ủy Nam Định v/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nam Định
Lượt xem: 24
Tải về
252-BS/HU 14/06/2022 Sao lục Thông báo số 534-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy sau khi kiểm tra các công trình đề điều, công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương năm 2022
Lượt xem: 19
Tải về
248-BS/HU 02/06/2022 Sao lục Công văn số 380-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định v/v gửi tài liệu nghiên cứu, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư
Lượt xem: 44
Tải về
10-KL/HU 31/05/2022 Kết luận của BTV Huyện ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ
Lượt xem: 59
Tải về
43-KH/HU 27/05/2022 Kế hoạch của BTV Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 63
Tải về
247-BS/HU 26/05/2022 Sao lục Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Lượt xem: 56
Tải về
12345678910...