image banner
Loại văn bản
Tổng số: 634
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
479/VPUBND-VP6 21/10/2022 v/v thực hiện Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính
Lượt xem: 39
Tải về
285-BS/HU 21/09/2022 Sao lục Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 37
Tải về
485/UBND-TCKH 26/08/2022 v/v xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính -ngân sách 03 năm 2023-2025
Lượt xem: 40
Tải về
185/TB-UBND 02/08/2022 về Lịch làm việc của Đoàn công tác về thực hiện sắp xếp lại,xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP
Lượt xem: 96
Tải về
85b/TB-UBND 06/04/2021 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về
372/UBND-TCKH 11/07/2022 V/v tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị
Lượt xem: 72
Tải về
310/UBND-TCKH 13/06/2022 v/v lập Kế hoạch thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022 theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021của Chính phủ
Lượt xem: 67
Tải về
312/UBND-TCKH 13/06/2022 v/v thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP
Lượt xem: 81
Tải về
200/TTr-UBND 11/12/2020 V/v đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 79
Tải về
19/KH-UBND 17/02/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về
12345678910...