image banner
Loại văn bản
v/v phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND huyện trong triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 01-CTr/BTGHU-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung v/v phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy và HĐND huyện trong triển khai Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Khác
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đoàn Thể
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CTr_01_BTG-HDND.pdf