image banner
Loại văn bản
Sao lục Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Số ký hiệu văn bản 282-BS/HU
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy Nam Định về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS282.signed.pdf