image banner
Loại văn bản
Sao lục Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản 313-BS/HU
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022
Trích yếu nội dung Sao lục Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS313.signed.pdf