V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Số ký hiệu văn bản 83/KH-UBND
Ngày ban hành 30/09/2021
Ngày hiệu lực 30/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Lĩnh vực Ngân hàng
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm kh_83_ubnd.pdf