image banner
Loại văn bản
v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Ngân hàng
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm kh_cua_ubnd_tinh_trien_khai_thuc_hien_kl06_cua_ban_bttw.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner