Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/HD-HĐTĐKT 16/02/2017 Hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang điểm thi đua năm 2017
Lượt xem: 400
Tải về 45
64/HD-HĐTĐKT 14/11/2016 Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
Lượt xem: 397
Tải về 9
151/HD-UBND 10/06/2016 Hướng dẫn nội dung Chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 391
Tải về 8
Tiêu chí thi đua Khối xã, thị trấn 25/03/2016 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét khen thưởng Khối thi đua các xã, thị trấn
Lượt xem: 408
Tải về 13
Tiêu chí thi đua Khối Danh nghiệp 24/03/2016 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp tính điểm, bình xét khen thưởng Khối thi đua Danh nghiệp năm 2016
Lượt xem: 389
Tải về 3
Tiêu chí thi đua Khối cơ quan HCSNNN 22/03/2016 Các tiêu chí thi đua chủ yếu, phương pháp chấm điểm, bình xét khen thưởng Khối cơ quan hành chính - sự nghiệp Nhà nước
Lượt xem: 384
Tải về 1
01/HD-UBBC 22/02/2016 Hướng dẫn số 01/HD-UBBC ngày 22/02/2016 V/v hướng dẫn phê chuẩn danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
Lượt xem: 375
Tải về 3
02/HD-HĐTĐKT 10/02/2016 Hướng dẫn số 02/HD-HĐTĐKT ngày 10/02/2016 V/v hướng dẫn xây dựng tiêu chí và thang điểm thi đua năm 2016
Lượt xem: 415
Tải về 1
06/HD-TĐKT 19/11/2015 Hướng dẫn số 06/HD-TĐKT ngày 19/11/2015 V/v Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015
Lượt xem: 374
Tải về 6
01-HD/HU 11/11/2015 Hướng dẫn số 01-HD/HU ngày 11/11/2015 V/v kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2015
Lượt xem: 322
Tải về 2
123