Tổng số: 184
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
268-BS/HU 15/08/2022 Sao lục Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Lượt xem: 13
Tải về
267-BS/HU 15/08/2022 Sao lục Quy định số 70-QĐ/TW của BCHTW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị
Lượt xem: 14
Tải về
265-BS/HU 04/08/2022 Sao lục Thông báo số 586-TB/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XII
Lượt xem: 36
Tải về
264-BS/HU 28/07/2022 Sao lục Thông báo số 16-TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII
Lượt xem: 41
Tải về
263-BS/HU 26/07/2022 Sao lục Công văn số 688-CV/TU v/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Lượt xem: 39
Tải về
262-BS/HU 15/07/2022 Sao lục Kế hoạch số 62-KH/UBKTTW của UBKT Trung ương về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
Lượt xem: 49
Tải về
261-BS/HU 15/07/2022 Sao lục Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 15
Tải về
260-BS/HU 15/07/2022 Sao lục Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem: 18
Tải về
259-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Công văn số 4182-CV/VPTW v/v gửi bài phát biểu của đ/c Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 30/6/2022
Lượt xem: 33
Tải về
258-BS/HU 07/07/2022 Sao lục Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Lượt xem: 21
Tải về
12345678910...