Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
23/2021/QĐ-TTg 07/07/2021 v/v THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
Lượt xem: 65
Tải về 12
68/NQ-CP 01/07/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 46
Tải về 1
984/CV-BCĐ 15/02/2021 về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người từ huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
Lượt xem: 128
Tải về 9
36/2020/QĐ-TTg 19/12/2020 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lượt xem: 106
Tải về 1
1583/BGDĐT-GDTC 07/05/2020 V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học
Lượt xem: 137
Tải về 3
19/CT-TTg 24/04/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới
Lượt xem: 152
Tải về 11
321/HD-UBTVQH14 02/10/2018 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 399
Tải về 13
322/UBTVQH14-CTĐB 02/10/2018 Tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Lượt xem: 512
Tải về 12
382/QLĐT-CS 09/04/2018 Về điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
Lượt xem: 409
Tải về 0
65/UBND-VP5 13/02/2017 Công văn V/v thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 374
Tải về 1
12