v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Số ký hiệu văn bản 05/KH-BKTXH
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Đính kèm đề cương báo cáo)
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_so_05-BKTXH.pdf
de_cuong_bao_cao.doc