v/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị cho năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 542/UBND-VP7
Ngày ban hành 28/08/2021
Ngày hiệu lực 28/08/2021
Trích yếu nội dung v/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 chuẩn bị cho năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Trần Lê Đoài
Tài liệu đính kèm CV_trien_khai_cong_tac_phong_chong_dich_COVID19_truoc_nam_hoc_2021_2022.pdf