image banner
Liên hệ với chúng tôi
Họ tên  
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Nội dung
Tệp tin đính kèm
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  
Danh sách thông tin phản hồi
Câu hỏi: Theo nội dung Số 1040 - CV/HU V/v chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 thì tôi có thấy việc 3xã Xuân Hòa, Xuân Tiến, Xuân Kiên hợp lại làm 1. Thì cho tôi hỏi giờ tôi muốn đăng ký mới hồ sơ cho cơ sở làm việc của mình thì tôi điền là gì để sau không cần phải sửa đổi lại. Tôi cảm ơn!
Ngày phản hồi: 09-10-2023
Câu trả lời:

Căn cứ tại Chương II Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết 117/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ quy định về lộ trình thực hiện sáp nhập huyện, xã giai đoạn 2023-2025 như sau:

- Năm 2023, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và tạo thuận lợi cho việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Các địa phương tiến hành việc xây dựng Phương án tổng thể, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn quy định.

- Năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nêu trên, tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025.

Như vậy, theo lộ trình sáp nhập nêu trên thì năm 2024 sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, việc thay đổi các thông tin Giấy chứng nhận đăng ký: doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, hiện nay, UBND huyện Xuân Trường đã xây dựng phương án 02/PA-UBND ngày 24/8/2023 về thực hiện sáp nhập ĐVHC huyện Xuân Trường báo cáo UBND tỉnh nhưng chưa có quyết định chính thức về việc sáp nhập xã trên địa bàn huyện. Do đó, tại thời điểm đăng ký, công dân vẫn tiếp tục sử dụng các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến địa danh đang được quy định theo các văn bản hiện hành cho đến khi có quyết định của cấp có thấm quyền về sáp nhập các xã trên địa bàn huyện.

Xem câu trả lời

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner