Đăng nhập
Tin Mới

Cơ cấu tổ chức UBND Huyện Xuân Trường

 

* Thường trực UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đặng Ngọc Cường

Chủ tịch UBND huyện

dangngoccuong.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Vũ Tuấn Dương

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

vutuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Trần Văn Vỵ

Phó Chủ tịch UBND huyện

tranvanvy.xtg@namdinh.gov.vn

* Văn phòng HĐND - UBND huyện; Điện thoại: 03503886890; Fax: 03503886921

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Văn Minh

Chánh Văn phòng

dovanminh.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Đặng Xuân Thủy

Phó Chánh Văn phòng

dangxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

3.Bà

Đinh Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

dinhthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

4. Bà

Nguyễn Khánh Phương

Kế toán

nguyenkhanhphuong.xtg@namdinh.gov.vn

5. Bà

Nguyễn T.Minh Nguyệt

Chuyên viên

nguyenthiminhnguyet.xtg@namdinh.gov.vn

6.Ông

Phạm Ngọc Hải

Chuyên viên

phamngochai.xtg@namdinh.gov.vn

7. Bà

Nguyễn T.Hồng Nhung

Chuyên viên

nguyenthihongnhung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Y tế; Điện thoại: 03503886414

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Phạm Văn Tú

Trưởng phòng

phamvantu.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Mai Ngọc Chương

Phó Trưởng phòng

maingochcuong.xtg@namdinh.gov.vn

3. Bà

Vũ Thị Thùy Dung

Chuyên viên

vuthithuydung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Tư pháp; Điện thoại: 03503886931

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Nguyễn Mẫn

Trưởng phòng

nguyenman.xtg@namdinh.gov.vn

2.Bà

Nguyễn T.ị Hồng Kiên 

Phó Trưởng Phòng

nguyenthihongkien.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

nguyenthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Tài nguyên – Môi trường; Điện thoại: 03503886897

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Ngô Doãn Dự

Trưởng phòng

ngodoandu.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Vũ Trường Khánh

Phó Trưởng phòng

vutruongkhanh.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Bùi Văn Tú

Chuyên viên

buivantu.xtg@namdinh.gov.vn

4. Bà

Nguyễn Thị Thu Duyên

Chuyên viên

nguyenthithuduyen.xtg@namdinh.gov.vn

5. Bà

Vũ Thị Diệu Thuý

Chuyên viên

vuthidieuthuy.xtg@namdinh.gov.vn

6. Bà

Nguyễn Thị Mai Liên

Chuyên viên

nguyenthimailien.xtg@namdinh.gov.vn

7. Bà

Cao Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

caothingocmai.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Văn hóa - Thông tin; Điện thoại: 03503886911

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Bà

Bùi Thị Hồng Chiên

Trưởng phòng

buithihongchien.xtg@namdinh.gov.vn

 2. Ông
 Vũ Văn Vinh
 Phó Trưởng phòng
vuvanvinh.xtg@namdinh.gov.vn 

2. 

Bùi Thị Thắm

Chuyên viên

buithitham.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Vũ Quang Định

Chuyên viên

vuquangdinh.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Công thương; Điện thoại: 03503886488

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Nguyễn Văn Tuân

Trưởng phòng

nguyenvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Nguyễn Mạnh Dũng 

Phó Trưởng phòng

nguyenmanhdung.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Vũ Anh Đức  Phó Trưởng phòng

vuanhduc.xtg@namdinh.gov.vn

4. Ông

Lê Văn Lợi

Chuyên viên

levanloi.xtg@namdinh.gov.vn

5. Ông

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nguyenvanhung.xtg@namdinh.gov.vn

 

 

* Phòng Giáo dục – Đào tạo; Điện thoại: 03503886905

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đặng Đức Trường

Trưởng phòng

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Nguyễn Tất Thắng

Phó Trưởng phòng

nguyentatthang.xtg@namdinh.gov.vn

3.Ông

Trần Phúc Khánh

Phó Trưởng phòng

tranphuckhanh.xtg@namdinh.gov.vn

4. Ông

Mai Thanh Huế

Chuyên viên

maithanhhue.xtg@namdinh.gov.vn

5. Ông

Bùi Văn Măng

Chuyên viên

Buivanmang.xtg@namdinh.gov.vn

6. Bà

Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên

nguyenthilieu.xtg@namdinh.gov.vn

7. Ông

Phạm Văn Thương

Chuyên viên

 

8. Ông

Tống Thành Công

Chuyên viên

 

9. Bà

Vũ Thị Nhủ

Chuyên viên

 

10. Ông

Vũ Đức Nhương

Chuyên viên

 

* Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Điện thoại: 03503753699

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Quốc Hội

Trưởng phòng

 

2. Ông

Nguyễn Công Hoan

Phó Trưởng phòng

 

3. Ông

Phạm Thanh Nghị

Phó Trưởng phòng

 

4. Ông

Đỗ Đức Trịnh

Chuyên viên

 

5. Bà

Phạm Thị Dung

Chuyên viên

 

6. Bà

Phạm Thị Duyên

Chuyện viên

 

7. Ông

Phạm Ngọc Nghĩa

Chuyên viên

 

 8. Ông Đặng Xuân Thủy   Chuyên viên
 

* Phòng Nội vụ; Điện thoại: 03503886893

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Viết Thuận

Trưởng phòng

 

2. Ông

Vũ Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

 

3. Ông

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

 

4. Ông

Đỗ Văn Mạnh

Chuyên viên

 

5. Ông

Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên viên

 

6. Ông

Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

 

3. Bà

Trần Thị Kiều Duyên

Chuyên viên

 

* Phòng Nông nghiệp & PTNT; Điện thoại: 03503886006

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Trần Tùng

Phó Trưởng phòng

 

2. Ông

Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

 

3. Ông

Nguyễn Viết Hồi

Chuyên viên

 

4. Ông

Phạm Đình Bính

Chuyên viên

 

5. Ông

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên

 

6. Bà

Vũ Thị The

Chuyên viên

 

* Phòng Tài chính – Kế hoạch; Điện thoại: 03503753110

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Bà

Vũ Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng

 

2. Bà

Phạm Thị Khuyên

Phó Trưởng phòng

 

3. Ông Trần Vĩnh Thọ Phó Trưởng phòng
 

4 Ông

Đỗ Văn Hưng

Chuyên viên

 

5. Ông

Ngô Mạnh Trường

Chuyên viên

 

6. Bà

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên

 

7. Bà

Phạm Thúy Anh

Chuyên viên

 

8. Bà Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên
 
9. Ông  Nguyễn Vũ Quý Chuyên viên
 

* Thanh tra huyện; Điện thoại: 03503886938

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Phạm Ngọc Hải

Chánh Thanh tra

 

2. Ông

Trần Văn Thịnh

Phó Chánh Thanh tra

 

3. Ông

Nguyễn Văn Phi

Thanh tra viên

 

4. Ông

Phạm Cao Cường

Chuyên viên

 

5. Ông

Nguyễn Văn Huynh

Chuyên viên

 

6. Bà

Phạm Thị Ny Na

Chuyên viên