image banner
Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện

* Văn phòng HĐND&UBND huyện; Điện thoại: 03503886890; Fax: 03503886921

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Đỗ Văn Minh

Chánh Văn phòng

dovanminh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Bà Đinh Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

dinhthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

3

Bà Nguyễn Khánh Phương

Kế toán

nguyenkhanhphuong.xtg@namdinh.gov.vn

4

Bà Nguyễn T.Minh Nguyệt

Chuyên viên

nguyenthiminhnguyet.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Nguyễn T.Hồng Nhung

Chuyên viên

nguyenthihongnhung.xtg@namdinh.gov.vn

6

Ông Lê Hoàng Thao 

Chuyên viên 

lehoangthao.xtg@namdinh.gov.vn 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp HĐND,UBND huyện về hoạt động của HDND,UBND huyện, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND huyện.

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ Văn phòng UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND huyện chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tuần, tháng, quý, sáu tháng và cả năm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND và Chủ tịch UBND huyện  sau khi được phê duyệt, công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện theo quy định;

2. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao;

3. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi của Văn phòng;

4. Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện, các văn bản của cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thuộc quyền quản lý của UBND huyện.

5. Giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện theo quy định;

6. Giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện; đảm bảo điều kiện hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND huyện.

7. Giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp dân. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong vi phạm quản lý của Văn phòng UBND huyện theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND huyện;

8. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, tài chính của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

9. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao. 

 

* Phòng Y tế huyện; Điện thoại: 03503886414

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Mai Ngọc Chương

Trưởng phòng

maingochcuong.xtg@namdinh.gov.vn

2

Bà Vũ Thị Thùy Dung

Chuyên viên

vuthithuydung.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1.Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

 b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện;

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. 

3. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

 

* Phòng Tư pháp huyện; Điện thoại: 03503886931

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Vũ Khắc Giáp            

Trưởng phòng

vukhacgiap.xtg@namdinh.gov.vn

2

Bà Nguyễn Thị Hồng Kiên 

Phó Trưởng Phòng

nguyenthihongkien.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

nguyenthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực tư pháp.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân cấp huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Về theo dõi thi hành pháp luật:

a) Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương;

c) Tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp  thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

a) Giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành;

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã.

9. Về kiểm soát thủ tục hành chính:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

b) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện để kiến nghị, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ; 

c) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện;

d) Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

12. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

a) Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

b) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

c) Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

d) Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

15. Về chứng thực:

a) Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

b) Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

16. Về bồi thường nhà nước:

a) Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

b) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;

c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

17. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

18. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;

b) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

19. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

20. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

21. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.

23. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

26. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

* Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Điện thoại: 03503886897

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Vũ Trường Khánh

Trưởng phòng

vutruongkhanh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Ngô Doãn Dự

Phó Trưởng phòng

ngodoandu.xtg@namdinh.gov.vn

3

Bà Vũ Thị Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

vuthidieuthuy.xtg@namdinh.gov.vn

4

Bà Nguyễn Thị Mai Liên

Chuyên viên

nguyenthimailien.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Cao Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

caothingocmai.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND cấp huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

2. Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã .

3. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

4. Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã); thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

5. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan trong việc xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản (nếu có).

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

8. Điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND cấp huyện.

10. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

12. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

16. Tổ chức thực hiện các dịch công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

* Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; Điện thoại: 03503886911

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Đinh Văn Trâm

Trưởng phòng

buithihongchien.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Vũ Văn Vinh

 Phó Trưởng phòng

vuvanvinh.xtg@namdinh.gov.vn 

3

Bà Bùi Thị Thắm

Chuyên viên

buithitham.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Xuân Trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Trường, có chức năng tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. Quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn được sự ủy quyền của UBND huyện theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến địa phương.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông. Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý hoạt động phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và du lịch; về lĩnh vực thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chống bạo lực trong gia đình.

4. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về việc hướng dẫn, thẩm định, việc làm thủ tục đề nghị cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hóa (xếp hạng di tích lịch sử, xét công nhận danh hiệu văn hóa, cấp phép karaoke), thể dục thể thao và du lịch; lĩnh vực internet, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND huyện.

5. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về phong trào vănhóa, văn nghệ; phong trào thể dục thể thao; lễ hội truyền thống; bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.

6. Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện. Chủ trì, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham mưu cho UBND huyện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; xã, thị trấn văn hóa; huyện văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

7. Tham mưu giúp UBND huyện quản lý nhà nước các hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, hướng dẫn, kiểm tra các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông, điểm vui chơi, giải trí công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.

8. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

9. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông.

10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, đơn vị và cá nhân trong các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

11. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

* Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Điện thoại: 03503886488

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Ông Nguyễn Văn Tuân

Trưởng phòng

nguyenvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Nguyễn Mạnh Dũng 

Phó Trưởng phòng

nguyenmanhdung.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Vũ Anh Đức 

Phó Trưởng phòng

vuanhduc.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Lê Văn Lợi

Chuyên viên

levanloi.xtg@namdinh.gov.vn

5

Ông Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nguyenvanhung.xtg@namdinh.gov.vn

 I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công Nghiệp-TTCN; thương mại; phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Huyện ủy, UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của ngành dọc cấp trên bao gồm các sở: Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học & Công nghệ.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: CN - TTCN, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đổ xe đô thị), giao thông, khoa học và công nghệ;

1. Lĩnh vực CN - TTCN:

a) Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn trình UBND huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế về công nghiệp, TTCN do huyện quản lý và Tỉnh uỷ quyền về thực hiện chính sách, chế độ quản lý, quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Điện trên địa bàn cấp huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Công nghiệp, bao gồm: (xây dựng, quy hoạch về điện; thực hiện công tác giám sát điện năng; quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới; thanh tra an toàn điện).

d) Giúp UBND huyện về sắp xếp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất CN-TTCN thuộc mọi thành phần kinh tế; chỉ đạo việc cải tiến chuyển đổi về nội dung, cơ chế, chính sách và hình thức quản lý HTX theo điều lệ HTX tiểu thủ công nghiệp.

e) Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các văn bản về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Lĩnh vực Thương mại:

a) Chủ trì việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại trên địa bàn.

b) Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường có liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Nhà nước về hoạt động thương mại. 

c) Phối hợp với các cơ quan kiểm tra, kiểm soát thị trường có liên quan kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thương mại trên địa bàn.

d) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động của Chợ theo phân cấp.

3. Lĩnh vực Khoa học-Công nghệ:

a) Xây dựng trình UBND huyện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa phương. Tổ chức thực hiện các chương trình, kếh oạch đó khi đã được phê duyệt.

b) Hướng dẫn cho các cơ sở xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học của đơn vị.

c) Xây dựng trình UBND huyện các dự án sản xuất thử nghiệm để chuẩn bị trước khi ứng dụng vào sản xuất và đời sống của nhân dân.

d) Tham gia đánh giá, xét duyệt quy hoạch phát triển của địa phương, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của những công trình quan trọng của huyện theo quy định.

e) Tuyên truyền các chính sách về sáng kiến và sở hữu công nghiệp; phối hợp với các tổ chức quần chúng đẩy mạnh phong trào phát minh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sở hữu công nghiệp trên địa bàn.

f) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn huyện.

 4. Lĩnh vực xây dựng cơ bản:

a) Lập quy hoạch, kế hoạch, tổ chức xây dựng, thẩm định các dự án xây dựng thị trấn, cụm dân cư nông thôn để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền. Tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện việc xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật (gồm: Cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, bến, bãi đổ xe đô thị);

c) Cấp, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ về xây dựng theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên gành xây dựng theo thẩm quyền.

d) Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình trên địa bàn theo quy định pháp luật.

e) Quản lý, lưu trữ hồ sơ xây dựng cơ bản và hồ sơ hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý cuả UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

5. Lĩnh vực Giao thông vận tải:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo và bảo vệ mạng lưới đường bộ, bưu chính viễn thông, đường thuỷ từ huyện lỵ xuống xã, thị trấn nối từ tỉnh lỵ về huyện hoặc tỉnh lộ do Sở Giao thông-vận tải uỷ nhiệm quản lý.

b) Hướng dẫn việc bảo đảm giao thông, phối hợp với các tổ chức có liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì giao thông thông suốt trên mạng lưới giao thông huyện.

c) Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành luật lệ giao thông, bảo vệ kỷ thuật cầu đường, an toàn của quá trình giao thông, bến xe và sự an toàn của quá trình giao thông - vận tải trong huyện; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ và xử lý các vi phạm luật lệ giao thông và bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật.

d) Giúp UBND huyện đề xuất với ngành Giao thông-vận tải cấp trên về quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải ở huyện. Giúp UBND huyện trong việc huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cầu, đường do huyện quản lý và đầu tư theo quy định của pháp luật.

e) Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn, chấp hành các văn bản pháp luật trong quản lý phương tiện và an toàn giao thông, thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký hành nghề cho các phương tiện vận tải thô sơ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Giao thông vận tải.

f) Tổ chức quản lý các hoạt động bến đò, bến xe, bến sông, vận tải hành khách theo quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vận tải hàng hoá và hành khách.

g) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao và các báo cáo theo quy định;

 

* Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Điện thoại: 03503886905

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Đặng Đức Trường

Trưởng phòng

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Nguyễn Tất Thắng

Phó Trưởng phòng

Nguyentatthang.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Trần Hữu Khánh

Phó Trưởng phòng

tranhuukhanh.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Mai Thanh Huế

Chuyên viên

Maithanhhue.xtg@namdinh.gov.vn

5

Ông Bùi Văn Măng

Chuyên viên

buivanmang.xtg@namdinh.gov.vn

6

Bà Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên

nguyenthilieu.xtg@namdinh.gov.vn

7

Ông Phạm Văn Thương

Chuyên viên

phamvanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

8

Ông Tống Thành Công

Chuyên viên

tongthanhcong.xtg@namdinh.gov.vn

9

Bà Vũ Thị Nhủ

Chuyên viên

vuthinhu.xtg@namdinh.gov.vn

 I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở, trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non và các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện.

d) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân huyện về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sát nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

3. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

5. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục tại Mục II, Điều 2, quy định này và theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo , bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

8.Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

9. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện

10. Chủ động, phối hợp với Phòng Nội vụ huyện hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm tham mưu UBND huyện xác định nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo dục trình UBND tỉnh; sau khi được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển dụng, tham mưu UBND huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng; quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện và công chức của phòng Giáo dục và Đào tạo.

11. Việc điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức đi huyện ngoài, tỉnh ngoài và tiếp nhận công chức, viên chức từ huyện ngoài, tỉnh ngoài về huyện: hàng năm, sau khi kết thúc năm học, công chức, viên chức có nguyện vọng chuyển đi hoặc chuyển đến phải có đủ hồ sơ theo quy định; phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xét từng vị trí việc làm, nếu việc chuyển đi hoặc chuyển đến đảm bảo cơ cấu của từng vị trí việc làm và thời gian công tác của công chức, viên chức đảm bảo theo quy định của UBND tỉnh Nam Định thì trình Chủ tịch UBND huyện ký văn bản cho đi liên hệ công tác (chuyển đi) hoặc tiếp nhận (chuyển đến) gửi UBND huyện (TP) trong tỉnh hoặc Sở Nội vụ và hoàn tất thủ tục thuyên chuyển, tiếp nhận còn lại theo quy định.

Thời gian thuyên chuyển, tiếp nhận kết thúc trước ngày 25 tháng 8 hàng năm, trừ những trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND huyện quyết định.

12. UBND huyện ủy quyền cho Trưởng phòng GD&ĐT (thời gian ủy quyền được quy định cụ thể trong văn bản ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện), quyết định điều động, biệt phái và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, quy trình thực hiện như sau:

a) Việc điều động, biệt phái viên chức giữa các cơ sở giáo dục trong huyện: hàng năm căn cứ nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục, của công chức, viên chức, phòng GD&ĐT tổng hợp, lập danh sách, trình Chủ tịch UBND huyện. Sau khi được Chủ tịch UBND huyện đồng ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện ra quyết định điều động, biệt phái.

b) Trước khi tiến hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Trưởng phòng GD&ĐT huyện phải báo cáo chủ trương và nhân sự với Chủ tịch UBND huyện, khi được Chủ tịch UBND huyện đồng ý về chủ trương mới được tiến hành các bước theo quy trình công tác cán bộ. Sau khi hoàn thành quy trình công tác cán bộ, trình Chủ tịch UBND huyện.

c) Khi nhận được văn bản của phòng GD&ĐT về các nội dung trên, Chủ tịch UBND huyện giao phòng Nội vụ huyện thẩm định (thời gian thẩm định 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ), báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND huyện. Sau khi được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, Trưởng phòng GD&ĐT mới thực hiện các công việc tiếp theo của công tác cán bộ được ủy quyền nói trên.

13. Hàng năm, phòng GD&ĐT chủ động phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo của địa phương. Từ đó, phòng GD&ĐT chủ động xây dựng dự toán chi ngân sách của phòng GD&ĐT và hướng dẫn các trường học trực thuộc xây dựng dự toán, tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định. Việc giao dự toán thực hiện như sau:

a) Đối với dự toán của phòng GD&ĐT, UBND huyện ra quyết định giao dự toán sau khi có ý kiến thẩm định của phòng TC - KH huyện.

b) Đối với dự toán các trường trung học cơ sở và tiểu học (đã là đơn vị dự toán độc lập), UBND ra quyết định giao dự toán sau khi có ý kiến thẩm định của phòng TC - KH huyện.

c) Đối với ngân sách của các trường mầm non (chưa phải là đơn vị dự toán độc lập), trên cơ sở dự toán của các đơn vị, phòng GD&ĐT phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện. Sau khi được UBND huyện phê duyệt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao dự toán cho các đơn vị.

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác; tổng hợp quyết toán ngân sách khối giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

Để thực hiện nội dung trên, phòng GD&ĐT phải chủ động phối hợp với phòng Nội vụ huyện củng cố, tăng cường bộ phận kế toán của phòng và các trường học, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

14. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện.

15. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện.

17. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND huyện.

18.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

 

 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Điện thoại: 03503753699

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Đỗ Quốc Hội

Trưởng phòng

doquochoi.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Đặng Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

dangxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Phạm Thanh Nghị

Phó Trưởng phòng

phamthanhnghi.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Đỗ Đức Trịnh

Chuyên viên

doductrinh.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Phạm Thị Dung

Chuyên viên

phamthidung.xtg@namdinh.gov.vn

6

Bà Phạm Thị Duyên

Chuyện viên

phamthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

7

Ông Phạm Ngọc Nghĩa

Chuyên viên

phamngocnghia.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công táccủa UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND cấp huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

4. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân;hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hộivà tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quyđịnh của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp,ủy quyền.

6. Hướng dẫnvà tổ chứcthực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng,tiêu cực, chốnglãng phí tronghoạt độnglao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cp của UBND cấp huyện.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy địnhcủa UBND cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phâncông, phân cấp, ủy quyền củaUBND cấp huyện.

13. Quản lý tài chính, tài sảnđượcgiao theo quy định của pháp luật và phân cp của UBND cấp huyện.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

 

* Phòng Nội vụ huyện; Điện thoại: 03503886893

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Đỗ Viết Thuận

Trưởng phòng

dovietthuan.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Vũ Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng

Vuvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Nguyễn Trọng Trình 

Phó Trưởng phòng 

Nguyentrongtrinh.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

Nguyenvanminh.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên

Nguyenthichinh.xtg@namdinh.gov.vn

6

Bà Trần Thị Kiều Duyên

Chuyên viên

tranthikieuduyen.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng và công tác thanh niên.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước huyện Xuân Trường; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Tham mưu tổ chức công tác thanh kiểm tra công tác nội vụ, công vụ đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm.

5. Về tổ chức, bộ máy:

a) Tham mưu giúp UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn của huyện theo hướng dẫn của UBND tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định.

b) Trình UBND huyện quyết định hoặc để UBND huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;

c) Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định;

d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức theo quy định của pháp luật.

6. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp:

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện:

a) Phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm;

b) Triển khai thực hiện và kiểm tra, thẩm định: Việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; thực hiện chính sách, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp của huyện và UBND các xã, thị trấn.

7. Về công tác xây dựng chính quyền:

Tham mưu giúp UBND huyện:

a) Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo phân công của UBND huyện và hướng dẫn của UBND tỉnh Nam Định, Sở Nội vụ tỉnh Nam Định;

b) Bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của UBND xã, thị trấn; phê chuẩn kết quả bầu cử theo thẩm quyền;

c) Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

d) Hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho trưởng thôn, phó thôn, trưởng xóm, phó xóm, tổ trưởng, tổ phó tổ dân cư.

e) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức xã, thị trấn và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn theo phân cấp.

8. Hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

9. Về cải cách hành chính:

Tham mưu giúp UBND huyện:

a) Triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương; chủ trương biện pháp cải cách hành chính trên địa bàn huyện;

c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo UBND huyện và UBND tỉnh.

10. Thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội.

11. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện chấp hành chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;

b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

12. Về công tác tôn giáo:

Tham mưu giúp UBND huyện:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

13. Về công tác thi đua, khen thưởng:

Tham mưu giúp UBND huyện:

a) Là cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT huyện và giúp UBND huyện tổ chức phát động, đăng ký các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

14. Về công tác thanh niên:

Tham mưu giúp UBND huyện:

a) Ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch về thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt;

c) Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được giao.

15. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

18. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

19. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện.

20. Giúp UBND huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã, thị trấn về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện. 

 

* Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; Điện thoại: 03503886006

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Trần Tùng

Trưởng phòng

trantungxt.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

nguyenxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Trần Chí Thành 

Phó Trưởng phòng 

tranchithanh.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Phạm Đình Bính

Chuyên viên

phamdinhbinh.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên

nguyenthihue.xtg@namdinh.gov.vn

6

Bà Phạm Thị Hương Lan 

Chuyên viên 

phamthihuonglan.xtg@namdinh.gov.vn

I. VÍ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND  huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn.

2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao.

4. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông nghiệp; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

5. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

7. Hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn.

8. Thống kê diễn biến đất nông nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

9. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện.

10. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến ngư và các dự án phát triển nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện.

11. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

12. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

13. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, hạn hán, úng ngập, và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn huyện.

15. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

* Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Điện thoại: 03503753110

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà Vũ Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng

vuthihongtuoi.xtg@namdinh.gov.vn

2

Bà Phạm Thị Khuyên

Phó Trưởng phòng

phamthikhuyen.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Trần Vĩnh Thọ

Phó Trưởng phòng

tranvinhtho.xtg@namdinh.gov.vn

4

Bà Vũ Thị Huyền

Chuyên viên

vuthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên

nguyenthihaiyen.xtg@namdinh.gov.vn

6

Ông Nguyễn Vũ Quý

Chuyên viên

nguyenvuquy.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xuân Trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Xuân Trường, có chức năng tham mưu giúp cho UBND huyện trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế hoạch đầu tư, đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

1. Công tác Tài chính ngân sách Nhà nước:

a) Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thực hiện nhiệm quản lý của phòng.

b) Tổ chức thực hiện các quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND huyện dự toán ngân sách huyện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

d) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách của huyện trình UBND huyện; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước thuộc cấp huyện.

f) Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

g) Thẩm định quyết toán đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước và lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm của huyện báo cáo UBND huyện, báo cáo Sở Tài chính.

h) Tổ chức thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB của huyện theo quy định.

i) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

k) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.

l) Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND huyện quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

m) Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức; cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn huyện.

n) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, giá thị trường với UBND huyện và Sở Tài chính.

o) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Công tác Kế hoạch - Đầu tư:

a) Trình UBND huyện Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của huyện; Đề án chương trình phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư trên địa bàn huyện;

b) Trình UBND huyện Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn;

c) Trình UBND huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện.

d) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

e) Cung cấp thông tin xúc tiến đầu tư; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện.

f) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.

3. Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

a) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

c) Định kỳ lập báo cáo gửi các Sở, ngành có liên quan.

4. Tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ tháng, quý, năm.

5. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

6. Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Pháp luật. 

 

* Thanh tra huyện; Điện thoại: 03503886938

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Mẫn

Chánh Thanh tra

nguyenman.xtg@namdinh.gov.vn

2

Ông Vũ Đức Nhương

Phó Chánh Thanh tra

vuducnhuong.xtg@namdinh.gov.vn

3

Ông Bùi Văn Tú

Phó Chánh Thanh tra

buivantu.xtg@namdinh.gov.vn

4

Ông Phạm Cao Cường

Chuyên viên

phamcaocuong.xtg@namdinh.gov.vn

5

Bà Phạm Thị Ny Na

Chuyên viên

phamthinyna.xtg@namdinh.gov.vn

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có trách nhiệm giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công táccủa UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện, Thanh tra huyện.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, của UBND cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

3. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.


Video Sự Kiện
  • Bài phỏng vấn đồng chí Bí thư Huyện ủy nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023
  • Đồng chủ tịch UBND huyện Xuân Trường gửi lời chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023
  • Huyện Xuân Trường chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
  • Huyện Xuân Trường với công tác đền ơn đáp nghĩa 2022
  • Hội CCB huyện Xuân Trường thi đua thực hiện phong trào " Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 87
  • Hôm nay: 1442
  • Trong tuần: 16 713
  • Tất cả: 4218002