image banner
Ban thường vụ tỉnh giám sát việc thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”.
Lượt xem: 232

    Chiều ngày 11/8/2022, Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định do đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Huyện ủy Xuân Trường về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan: Ban Dân vận Huyện ủy, Uỷ ban MTTQ Huyện, Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

anh tin bai

    Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, được thực hiện nghiêm túc từ huyện tới cơ sở. Các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch, chương trình hành động, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong từng năm. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. HĐND các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tổ chức các kỳ họp HĐND đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai, quyết định các vấn đề quan trọng của đảng, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN trên địa bàn huyện; HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà Nhân dân quan tâm , duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, tiếp nhận và kiến nghị, đôn đốc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Chỉ đạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực nhiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

anh tin bai

Đ/c Ngô Ngọc Vũ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị


    Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tiến hành 3 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ tại 09 xã, thị trấn theo kế hoạch.

    Triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76 của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số. Tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ công mức độ 3, 4. Trong 6 tháng đầu năm 2022, 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương từng bước được cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao có bước tiến so với cùng kỳ.   

    Các cấp chính quyền huyện tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác dân vận chính quyền.

    Công tác tiếp dân được đổi mới, bộ phận tiếp công dân của địa phương, đơn vị được kiện toàn, củng cố. Sau kỳ tiếp công dân có sự phân công lãnh đạo phụ trách chỉ đạo, đôn đốc .Từ đầu năm 2020 đến tháng 6/2022, UBND huyện tiếp 326 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND huyện tiếp định kỳ là 225 lượt và tiếp thường xuyên là 101 lượt, các buổi tiếp không có đoàn đông người.

    Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với việc củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thông qua các hình thức: xây dựng trang Zalo, FB, fanpage,.. nói chuyện chuyên đề, tổ chức hội thi…; phân công cán bộ chuyên trách xuống cơ sở trực tiếp dự sinh hoạt với các chi hội, chi đoàn để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung củng cố, xây dựng ban công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư; mở rộng tổ chức, hình thành nhiều mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm để thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên. Thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị (khoá XI) về ban hành "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

anh tin bai

Đ/c 

anh tin bai

    Phong trào thi đua "Dân vận khéo” được các tổ chức, cá nhân thực hiện ngày càng có hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều mô hình, điển hình tiến tiến được nhân rộng. Năm 2019, huyện tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến trong phong trào. Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 và các năm tiếp theo. Kết quả: trong 06 tháng đầu năm 2022, trên tất cả các lĩnh vực, toàn huyện đã có hơn 100 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký xây dựng trên địa bàn.

    Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về việc “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác và tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

anh tin bai

Đ/c Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi giám sát


    Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả Huyện  ủy Xuân Trường  trong thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về  tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Huyện ủy Xuân Trường cần tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác Dân vận, làm tốt công tác Dân vận chính quyền, công tác tôn giáo. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

    Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của  cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

    Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường công tác nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218-QĐ/TW.

    Tăng cường đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thuyết phục vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo./.

 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 2737
  • Trong tuần: 22 318
  • Tất cả: 4041873