Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Lượt xem: 318

Ngày này cách đây 91 năm, Ngày 14/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay), đánh dấu một mốc son Đảng ta chuyên nghiệp hoá công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ngày đó sau này được chọn làm Ngày truyền thống của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trải qua 91 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng các cấp ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Trong sự trưởng thành chung của ngành tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc, ngành tổ chức xây dựng Đảng huyện Xuân Trường luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ðội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức đã và đang công tác tại cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường, không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của ngành, góp phần đắc lực thúc đẩy sự phát triển của Đảng bộ huyện nhà trong những năm qua. Đặc biệt, 9 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, phát triển KTXH, nhưng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, bám sát chỉ đạo của Tỉnh, huyện, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tham mưu với BTV Huyện ủy lãnh đạo, triển khai nhiều nội dung công tác quan trọng, nổi bật như: Tham mưu xây dựng Đề án về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị huyện theo Quy định số 208 ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương trên cơ sở chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Trung tâm Chính trị huyện.

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao quyết định thành lập Trung tâm chính trị huyện

Tham mưu ban hành Nghị quyết số chuyên đề số 42 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIVvề “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo” và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện. Tham mưu chuẩn bị nội dung xây dựng các Báo cáo tổng kết, sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng như: Báo cáo tổng kết Quy định 29-QĐ/TW về Thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo tổng kết 10 năm về công tác Quy hoạch cán bộ, Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm mô hình mới về kiêm nhiệm chức danh theo Kết luận 74-KL/TW, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên từ 2010 đến nay, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh  5 năm giai đoạn (2016-2020), Báo cáo tổng kết Quy định số 196 - QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Hướng dẫn số 19 của Ban Tổ chức Trung ương về Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Báo cáo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý đảng viên đi làm ăn xa” …

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (2016-2020) và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên

Tham mưu, hướng dẫn quy trình nhân sự kiện toàn cấp ủy cơ sở, quy trình kiện toàn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu khuyết ở các tổ chức cơ sở đảng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy; Tham mưu, hướng dẫn quy trình công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử bầu là Đại biểu HĐND huyện, xã nhiệm kỳ 2021-2026, sau bầu cử thực hiện tốt việc phân công và giới thiệu cán bộ kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND-UBND theo quy định …

Hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Tham mưu Ban Thường vụ thực hiện hướng dẫn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ, đảng viên toàn huyện; rà soát, lập danh sách các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đương chức và nghỉ hưu báo cáo Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh và Sở y tế tỉnh làm cơ sở tiêm vắc xin phòng Covid-19 và đã triển khai 2 đợt tiêm cho 302 đồng chí diện Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ huyện quản lý. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện tham mưu Thường trực Huyện uỷ tổ chức 03 lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 218 học viên, trong đó có 80 học viên là thanh niên nhập ngũ năm 2021 và 02 lớp dành cho 113 đảng viên mới.

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới

Tham mưu đôn đốc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức hội nghị trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02; 19/5 và đợt 7/11/2021 cho 517 đ/c, trong đó 75 năm tuổi đảng là 01 đ/c; 65 năm tuổi đảng là 15 đ/c; 60 năm tuổi đảng là 38 đ/c; 55 năm tuổi đảng là 171 đ/c; 50 năm tuổi đảng là 64 đ/c; 45 năm tuổi đảng là 56 đ/c; 40 năm tuổi đảng là 139 đ/c; 30 năm tuổi đảng là 33 đ/c. Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ kết nạp, thẩm định hồ sơ quần chúng ưu tú xin vào Đảng 9 tháng đầu năm 2021 trình Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt; ban hành quyết định kết nạp cho 78 quần chúng ưu tú đủ điều kiện và hướng dẫn, đôn đốc các TCCS Đảng tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định Điều lệ Đảng; đồng thời đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 01 trường hợp; phát thẻ đảng cho 80 đồng chí và cấp lại thẻ bị hỏng, bị mất cho 296 đồng chí; cập nhật thêm được 485 phiếu đảng viên vào Cơ sở dữ liệu đảng viên, chuyển sinh hoạt Đảng đi, đến cho cho 188 lượt đảng viên, (đảng viên đi ra ngoài huyện là 42 đ/c, đảng viên ngoài huyện đến 59 đồng chí; chuyển nội bộ trong huyện 87 đ/c) đảm bảo hồ sơ, thủ tục và thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng.

Lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên

 Tham mưu, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc rà soát, thẩm tra, xác minh về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên trước khi đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tuyển dụng cán bộ và kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng; Phối hợp với UBKT Huyện ủy, Công an huyện và các cơ quan liên quan nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đi nước ngoài học tập, công tác và tham quan thực hiện tốt những qui định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng 91 năm qua, thời gian tới BTC Huyện ủy tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là tập trung tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của TW, Tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021) năm nay là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng huyện nhà tự hào ôn lại truyền thống, thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, giữ vững niềm tin vào Đảng, thấy rõ trách nhiệm quyết tâm phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với các thế hệ đi trước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

 

Thực hiện: Ban Tổ chức Huyện ủy Xuân Trường


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 21 144
  • Tất cả: 3386041