DANH SÁCH HÒM THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CỦA HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

TT

Đơn vị, cá nhân

Tên địa chỉ Mail

DANH SÁCH HÒM THƯ CỦA CÁC TẬP THỂ

1. KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

01

VP Huyện uỷ

vanphonghuyenuy.xtg@namdinh.gov.vn

02

Ban tổ chức huyện ủy

bantochuc.xtg@namdinh.gov.vn

03

Ủy ban kiểm tra

uybankiemtra.xtg@namdinh.gov.vn

04

Ban tuyên giáo

bantuyengiao.xtg@namdinh.gov.vn

05

Ban dân vận

bandanvan.xtg@namdinh.gov.vn

06

Trung tâm BD chính trị

ttchinhtri.xtg@namdinh.gov.vn

07

Uỷ ban MTTQ

mattrantoquoc.xtg@namdinh.gov.vn

08

Hội LHPN

hoiphunu.xtg@namdinh.gov.vn

09

Hội cựu chiến binh

hoicuuchienbinh.xtg@namdinh.gov.vn

10

Hội chữ thập đỏ

hoichuthapdo.xtg@namdinh.gov.vn

11

Liên đoàn lao động

liendoanlaodong.xtg@namdinh.gov.vn

12

Huyện đoàn

doanthanhnien.xtg@namdinh.gov.vn

13

Hội nông dân

hoinongdan.xtg@namdinh.gov.vn

2.  KHỐI NHÀ NƯỚC

2.1. CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

01

VP HĐND-UBND huyện(dùng nhận thư từ tỉnh)

ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.gov.vn

02

Văn phòng HĐND-UBND(dùng nhận thư trong nội bộ huyện)

vanphongxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Phòng Nội vụ

phongnoivu.xtg@namdinh.gov.vn

04

Phòng TC-KH

phongtaichinh.xtg@namdinh.gov.vn

05

Phòng NN-PTNT

phongnongnghiep.xtg@namdinh.gov.vn

06

Phòng VH-TT

phongvanhoathongtin.xtg@namdinh.gov.vn

07

Phòngcông thương

phongcongthuong.xtg@namdinh.gov.vn

08

Phòng LĐ-TBXH

phonglaodong.xtg@namdinh.gov.vn

09

Chi cục Thống kê

chicucthongke.xtg@namdinh.gov.vn

10

Phòng Tư pháp

phongtuphap.xtg@namdinh.gov.vn

11

Thanh tra

thanhtra.xtg@namdinh.gov.vn

12

Phòng GD-ĐT

phonggiaoduc.xtg@namdinh.gov.vn

13

Phòng TN-MT

phongtainguyen.xtg@namdinh.gov.vn

14

Phòng Y tế

phongyte.xtg@namdinh.gov.vn

15

Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa

tthchuyenxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

2.2. MỘT SỐ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

01

TT PT cụm CN

ttptccn.xtg@namdinh.gov.vn

02

Trung tâm VH-TT&DL

ttvanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đài phát thanh

daiphatthanh.xtg@namdinh.gov.vn

04

Trạm thú y

tramthuy.xtg@namdinh.gov.vn

05

Trạm BVTV

tramthucvat.xtg@namdinh.gov.vn

06

Trung tâm dạy nghề

ttdaynghe.xtg@namdinh.gov.vn

07

Trạm khuyến nông

tramkhuyennong.xtg@namdinh.gov.vn

3. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, TỈNH ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN

4. CÁC TRƯỜNG THPT, TT GDTX

01

Trường THPT Xuân Trường

thpt.xuantruong@namdinh.edu.vn

02

Trường THPT Xuân Trường B

thptb.xuantruong@namdinh.edu.vn

03

Trường THPT Xuân Trường C

thptc.xuantruong@namdinh.edu.vn

04

Trường THPT Nguyễn trường Thúy

nguyentruongthuy@namdinh.edu.vn

05

Trường THPT Cao Phong

caophong@namdinh.edu.vn

06

Trung tâm GDTX Xuân Trường

gdtx.xuantruong@namdinh.edu.vn

5. CÁC XÃ, THỊ TRẤN

01

UBND xã Xuân Ninh

xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Ninh

danguyxaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn

02

UBND xã Xuân Hồng

xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Hồng

danguyxaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

03

UBND xã Xuân Tiến

xaxuantien.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Tiến

danguyxaxuantien.xtg@namdinh.gov.vn

04

UBND xã Thọ Nghiệp

xathonghiep.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Thọ Nghiệp

danguyxathonghiep.xtg@namdinh.gov.vn

05

UBND xã Xuân Tân

xaxuantan.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Tân

danguyxaxuantan.xtg@namdinh.gov.vn

06

UBND xã Xuân Thủy

xaxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Thủy

danguyxaxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

07

UBND xã Xuân Ngọc

xaxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Ngọc

danguyxaxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

08

UBND xã Xuân Phong

xaxuanphong.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Phong

danguyxaxuanphong.xtg@namdinh.gov.vn

09

UBND xã Xuân Thành

xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Thành

danguyxaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

10

UBND xã Xuân Phú

xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Phú

danguyxaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn

11

UBND TT Xuân Trường

thitranxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy TT Xuân Trường

danguythitranxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

12

UBND xã Xuân Vinh

xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Vinh

danguyxaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

13

UBND xã Xuân Bắc

xaxuanbac.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Bắc

danguyxaxuanbac.xtg@namdinh.gov.vn

14

UBND xã Xuân Kiên

xaxuankien.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Kiên

danguyxaxuankien.xtg@namdinh.gov.vn

15

UBND xã Xuân Đài

xaxuandai.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Đài

danguyxaxuandai.xtg@namdinh.gov.vn

16

UBND xã Xuân Thượng

xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Thượng

danguyxaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

17

UBND xã Xuân Hòa

xaxuanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Hòa

danguyxaxuanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

18

UBND xã Xuân Châu

xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Châu

danguyxaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

19

UBND xã Xuân Trung

xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Trung

danguyxaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn

20

UBND xã Xuân Phương

xaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn

Đảng ủy xã Xuân Phương

danguyxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn

DANH SÁCH HÒM THƯ CÁC CÁ NHÂN

1. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

01

Đ/c Bùi Văn Hảo

 buivanhao.xtg@namdinh.gov.vn 

02
  Đ/c  Vũ Đức Thọ  ..........xtg@namdinh.gov.vn

2. THƯỜNG TRỰC HĐND-UBND HUYỆN

01

Đ/c Đặng Ngọc Cường (UBND)

dangngoccuong.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Vũ Tuấn Dương (UBND)

vutuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Nguyễn Xuân Hải (HĐND)

nguyenxuanhai.xtg@namdinh.gov.vn 

04

Đ/c Trần Văn Vỵ (UBND)

tranvanvy.xtg@namdinh.gov.vn

3. CÁC CÁ NHÂN VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 01  Đ/c Bùi Ngọc Định  buingocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Đinh Văn Trâm

dinhvantram.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Vũ Văn Việt

vuvanviet.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Trần Xuân Đoàn

tranxuandoan.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Trần Văn Cầm

tranvancam.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Đỗ Hàn Huyên

dohanhuyen.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Lưu Thị Lý

luuthily.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Trần Đình Nhật

trandinhnhat.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Nguyễn Xuân Phú

nguyenxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Đặng Thế Công

dangthecong.xtg@namdinh.gov.vn

4. CÁC CÁ NHÂN BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

01

Đ/c Đinh Văn Quang

dinhvanquang.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Quang Tùng

phamquangtung.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Ngô Gia Lượng

ngogialuong.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Kim Cúc

nguyenkimcuc.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Đỗ Thị Thu Huyền

dothithuhuyen.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Trịnh Hồng Khoa

trinhhongkhoa.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Vũ Thị Thu

vuthithu.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Phạm Quốc Tiến

phamquoctien.xtg@namdinh.gov.vn

5. CÁC CÁ NHÂN ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

01

Đ/c Lê Minh Hòa

leminhhoa.xtg@namdinh.gov.vn

02

Nguyễn Xuân Chuyên

nguyenxuanchuyen.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Nguyễn Đình Phan

nguyendinhphan.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Đinh Xuân Hưng

dinhxuanhung.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Trần Khắc Triển

trankhactrien.xtg@namdinh.gov.vn

6. CÁC CÁ NHÂN BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

01

Đ/c Trần Thị Hương

tranthihuong.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Lê Thị Hà

lethiha.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Phạm Thị Hạnh

phamthihanh.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Trần Xuân Bách

tranxuanbach.xtg@namdinh.gov.vn

7. CÁC CÁ NHÂN BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

01

Đ/c Phùng Thị Duyện

phungthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Đinh Quang Chiên

dinhquangchien.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Vũ Khắc Giáp

vukhacgiap.xtg@namdinh.gov.vn

8. CÁC CÁ NHÂN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

01

Đ/c Nguyễn Cao Khải

nguyencaokhai.xtg@namdinh.gov.vn

02

Hoàng Thị Phương

hoangthiphuong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Trần Thị Ngân

tranthingan.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Vũ Thị Hoa

vuthihoa.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Phạm Thị Ươm

phamthiuom.xtg@namdinh.gov.vn

9. CÁC CÁ NHÂN ỦY BAN MTTQ HUYỆN

01

Đ/c Phạm Minh Tuấn

phamminhtuan.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Trần Văn Trang

tranvantrang.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Lê Minh Đức

leminhduc.xtg@namdinh.gov.vn

04

Hoàng Thị Minh Thư

hoangthiminhthu.xtg@namdinh.gov.vn

 05  Phạm Ngọc Toàn  phamngoctoan.xtg@namdinh.gov.vn

10. CÁC CÁ NHÂN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ  NỮ HUYỆN

01

Đ/c Lê Thị Tố Nga

lethitonga.xtg@namdinh.gov.vn

02

Phạm Thị Minh Hiếu

phamthiminhhieu.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Vũ Thúy Nga

vuthuynga.xtg@namdinh.gov.vn

11. CÁC CÁ NHÂN HỘI CỰU CHIẾN BINH

01

Đ/c Hoàng Minh Chất

hoangminhchat.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Nguyễn Văn Đức

nguyenvanduc.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Phạm Ngọc Dụ

phamngocdu.xtg@namdinh.gov.vn

12. CÁC CÁ NHÂN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

01

Đ/c Nguyễn Thị Điệp

nguyenthidiep.xtg@namdinh.gov.vn

02

Nguyễn Thuỳ Dung

nguyethuydung.xtg@namdinh.gov.vn

03

Phạm T. Thanh Hương

phamthithanhhuong.xtg@namdinh.gov.vn

13. CÁC CÁ NHÂN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

01

Đ/c Phạm Thế Quang

phamthequang.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Văn Việt

phamvanviet.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Vũ Thị Bốn

vuthibon.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Lã Viết Hiếu

laviethieu.xtg@namdinh.gov.vn

14. CÁC CÁ NHÂN HUYỆN ĐOÀN

01

Đ/c Phạm Duy Chinh

phamduychinh.xtg@namdinh.gov.vn

02

Nguyễn T. Thu Phương

nguyenthithuphuong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Phạm Thị Thu Hoài

phamthithuhoai.xtg@namdinh.gov.vn

 04  Đ/c Phạm Văn Tình  .xtg@namdinh.gov.vn

15. CÁC CÁ NHÂN HỘI NÔNG DÂN

01

Đ/c Trần Đức Mạnh

tranducmanh.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Trần Ngọc Doanh

tranngocdoanh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Nguyễn Thị Minh Huệ

nguyenthiminhhue.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Văn Tiến

nguyenvantien.xtg@namdinh.gov.vn

16. CÁC CÁ NHÂN VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 01
 Đặng Đức Trường dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

02

Nguyễn Trọng Trình

nguyentrongtrinh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đỗ Văn Minh

dovanminh.xtg@namdinh.gov.vn

04

Hoàng Thị Thúy Hằng

hoangthithuyhang.xtg@namdinh.gov.vn

05

Nguyễn Khánh Phương

nguyenkhanhphuong.xtg@namdinh.gov.vn

06

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

nguyenthiminhnguyet.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Đinh Thị Huyền

dinhthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Trần Văn Lợi

tranvanloi.xtg@namdinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Hồng Nhung

nguyenthihongnhung.xtg@namdinh.gov.vn

10

Ban biên tập Cổng TTĐT

Banbientap.xtg@namdinh.gov.vn

17. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

01

Đ/c Đỗ Quốc Hội

doquochoi.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Vũ Văn Tuấn

vuvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Nguyễn Thị Chinh

nguyenthichinh.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Văn Minh

nguyenvanminh.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Đỗ Văn Mạnh

dovanmanh.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/cNguyễn Thanh Sơn

nguyenthanhson.xtg@namdinh.gov.vn

 07 Tr ần Thị Kiều Duyên  .xtg@namdinh.gov.vn

18. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN

01

Đ/c Vũ Thị Hồng Tươi

vuthihongtuoi.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Thị Khuyên

phamthikhuyen.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Trần Vĩnh Thọ

tranvinhtho.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Phạm Thuý Anh

phamthuyanh.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Vũ Thị Huyền

vuthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Đỗ Văn Hưng

dovanhung.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Ngô Mạnh Trường

ngomanhtruong.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Nguyễn T. Hải Yến

.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Nguyễn Vũ Quý

.xtg@namdinh.gov.vn

19. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN

01

Đ/c Ngô Đức Hoàn

ngoduchoan.xtg@namdinh.gov.vn

02

Nguyễn Xuân Trường

nguyenxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Trần Tùng

trantung.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Thị Huế

nguyenthihue.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Nguyễn Viết Hồi

nguyenviethoi.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Vũ Thị The

vuthithe.xtg@namdinh.gov.vn

07

Phạm T. Hương Lan

.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Phạm Đình Bính

.xtg@namdinh.gov.vn

20. PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN HUYỆN

01

Bùi Thị Hồng Chiên

buithihongchien.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Vũ Văn Vinh

vuvanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Bùi Thị Thắm

buithitham.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Vũ Quang Định

vuquangdinh.xtg@namdinh.gov.vn

21. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN

01

Đ/c Nguyễn Văn Tuân

nguyenvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Ngô Doãn Thọ

ngodoantho.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Lê Văn Lợi

.xtg@namdinh.gov.vn

04

Nguyễn Mạnh Dũng

nguyenmanhdung.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Đặng Thế Hưng

dangthehung.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Vũ Anh Đức

vuanhduc.xtg@namdinh.gov.vn

 07  Nguyễn Văn Lộc  

22. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG LĐ-TB&XH HUYỆN

01

Đ/c Đỗ Viết Thuận

dovietthuan.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Thanh Nghị

phamthanhnghi.xtg@namdinh.gov.vn

03

Nguyễn Công Hoan

nguyenconghoan.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Phạm Thị Dung

phamthidung.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Phạm Thị Duyên

phamthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Phạm Ngọc Nghĩa

phamngocnghia.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Đỗ Đức Trịnh

doductrinh.xtg@namdinh.gov.vn

 008  Đ/c Đặng Xuân Thủy  dangxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

23. CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

01

Đ/c Phan Văn Bình

phanvanbinh.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Đỗ Văn Ba

dovanba.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Cao Thị Lý

caothily.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Vũ Thị Nga

vuthinga.xtg@namdinh.gov.vn

24. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN

01

Đ/c Nguyễn Hải Ưu

nguyenhaiuu.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Nguyễn Mẫn

nguyenman.xtg@namdinh.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hồng Kiên

nguyenthihongkien.xtg@namdinh.gov.vn

 04  Nguyễn Quang Tùng  .xtg@namdinh.gov.vn

25. CÁC CÁ NHÂN THANH TRA HUYỆN

01

Đ/c Phạm Ngọc Hải

phamngochai.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Trần Văn Thịnh

tranvanthinh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Phạm Cao Cường

phamcaocuong.xtg@namdinh.gov.vn

04

Nguyễn Trọng Huynh

nguyentronghuynh.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Phạm Thị Ny Na

phamthinyna.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Nguyễn Văn Phi

nguyenvanphi.xtg@namdinh.gov.vn

26. CÁC CÁ NHÂN PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HUYỆN

01

Đ/c Nguyễn Văn Ích

nguyenvanich.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Tống Thành Công

tongthanhcong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Mai Thanh Huế

maithanhhue.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Phạm Công Khanh

phamcongkhanh.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Nguyễn Thị Liễu

nguyenthilieu.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Vũ Đức Nhương

vuducnhuong.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Vũ Thị Nhủ

vuthinhu.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Phan Hồng Thái

phanhongthai.xtg@namdinh.gov.vn

09

Phạm Văn Thương

phamvanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

10

Đ/c Bùi Văn măng

buivanmang.xtg@namdinh.gov.vn

11

Đ/c Nguyễn Tất Thắng

nguyentatthang.xtg@namdinh.gov.vn

12

Đ/c Mai Thị Huế

maithihue.xtg@namdinh.gov.vn

27. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG HUYỆN

01

Đ/c Ngô Doãn Dự

ngodoandu.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Vũ Trường Khánh

vutruongkhanh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Phan Thị Hồng Dân

phanthihongdan.xtg@namdinh.gov.vn

04

Nguyễn Thị Mai Liên

nguyenthimailien.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Cao Thị Ngọc Mai

caothingocmai.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c.....................Duyên

.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Vũ Thị Diệu Thúy

vuthidieuthuy.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Bùi Văn Tú

buivantu.xtg@namdinh.gov.vn

28. PHÒNG Y TẾ HUYỆN

01

Đ/c Phạm Văn Tú

phamvantu.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Mai Ngọc Chương

maingocchuong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Vũ Thị Thùy Dung

vuthithuydung.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Tống Thị Nga

tongthinga.xtg@namdinh.gov.vn

29. TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH MỘT CỬA

01

Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa

tthchuyenxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

30. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HUYỆN

01

Đ/c Ngô Xuân Du

ngoxuandu.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Ngọc Hải

pnhai.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Dương Văn Nam

duongvannam.xtg@namdinh.gov.vn

31. TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN

01

Đ/c Phạm Văn Thành

phamvanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Phạm Thị Mai Lan

phamthimailan.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Phạm Quang An

phamquangan.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Thị Duyên

nguyenthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Trịnh Quang Huy

trinhquanghuy.xtg@namdinh.gov.vn

06

Bùi  Thị Thu Hương

buithithuhuong.xtg@namdinh.gov.vn

07

Nguyễn Thị Thu Hương

nguyenthithuhuong.xtg@namdinh.gov.vn

08

Nguyễn Thị Bích Hạnh

nguyenthibichhanh.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Vũ Thị Hảo

vuthihao.xtg@namdinh.gov.vn

10

Đ/c Nguyễn Thị Thoa

nguyenthithoa.xtg@namdinh.gov.vn

11

Đ/c Phan Thị Thơm

phanthithom.xtg@namdinh.gov.vn

12

Đ/c Đỗ Huy Trường

dohuytruong.xtg@namdinh.gov.vn

13

Đ/c Phạm Văn Tú

pvtu.xtg@namdinh.gov.vn

32. CÁC CÁ NHÂN ĐÀI PHÁT THANH HUYỆN

01

Nguyễn Xuân Đông

nguyenxuandong.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Nguyễn Tiến Định

nguyentiendinh.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Trần Phương Hoa

tranphuonghoa.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Thị Huệ

nthue.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Hoàng Phúc Luân

hoangphucluan.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Lê Hoàng Thao

lehoangthao.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Phạm Thị Mây

phamthimay.xtg@namdinh.gov.vn

08

Nguyễn Đức Nguyên

nguyenducnguyen.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Đỗ Thị Nguyệt

dothinguyet.xtg@namdinh.gov.vn

10

Đ/c Đào Viết Quân

daovietquan.xtg@namdinh.gov.vn

11

Đ/c Vũ Văn Vinh

vvvinh.xtg@namdinh.gov.vn

33. CÁC CÁ NHÂN TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN

01

Nguyễn Xuân Trường

nxtruong.xtg@namdinh.gov.vn

02

Phạm Thị Hương Thanh

phamthihuongthanh.xtg@namdinh.gov.vn

34. CÁC CÁ NHÂN TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN

01

Đ/c Nguyễn Cảnh Toàn

nguyencanhtoan.xtg@namdinh.gov.vn

02

Đ/c Đỗ Đức Trọng

doductrong.xtg@namdinh.gov.vn

03

Đ/c Ngô Đức Giới

ngoducgioi.xtg@namdinh.gov.vn

04

Đ/c Nguyễn Thị Hiền

nguyenthihien.xtg@namdinh.gov.vn

05

Đ/c Đỗ Thị Ngàn

dothingan.xtg@namdinh.gov.vn

06

Đ/c Đặng Thị Thơm

dangthithom.xtg@namdinh.gov.vn

07

Đ/c Đoàn Văn Thọ

doanvantho.xtg@namdinh.gov.vn

08

Đ/c Phạm Công Tuấn

phamcongtuan.xtg@namdinh.gov.vn

09

Đ/c Nguyễn Thị Vân

nguyenthivan.xtg@namdinh.gov.vn

10

Đ/c Đặng Huy Hạnh

danghuyhanh.xtg@namdinh.gov.vn

15. CÁ NHÂN  CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. 
XÃ XUÂN CHÂU

 

1

vthoa.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Hoa

2

phamthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Huyền

3

lethithuyhuong.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Thị Thúy Hưởng

4

phamthimo.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Mơ

5

ngthithuphuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn T. Thu Phương

6

dangvanquy.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Văn Quy

7

nguyenvanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Thanh

8

nguyenxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Xuân Thành

9

phamvantiem.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Văn Tiêm

10

nguyenthanhmac.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thanh Mạc

11

nguyenduykhanh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Duy Khánh

12

lexuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Xuân Dương

13

xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

 

14

danuyxaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

 

 

2. XÃ XUÂN THÀNH

 

1

phamtruonggiang.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Trường Giang

2

dinhsonha.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Sơn Hà

3

dinhduchao.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Đức Hảo

4

nguyenhuumanh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Hữu Mạnh

5

vuthinhuan.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Nhuần

6

daoanhphong.xtg@namdinh.gov.vn

Đào Anh Phong

7

buiducthinh.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Đức Thịnh

8

vuquangtoan.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Quang Toản

9

nguyenduytrinh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Duy Trinh

10

vuxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Xuân Trường

11

xaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

 

12

danguyxaxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

 

3. XÃ XUÂN PHONG

 

1

doanthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

Doãn Thị Duyên

2

phamthihien.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Hiền

3

dinhthienhung.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Thiện Hùng

4

nguyenvanhuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Hướng

5

phamthilien.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Liên

6

lethiloan.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Thị Loan

7

nguyenthanhle.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thành Lê

8

phamthithien.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Thiện

9

phamthithoan.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Thoan

10

levanthuan.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Văn Thuần

11

nguyenvantue.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tuệ

12

xaxuanphong.xtg@namdinh.gov.vn

 

13

danguyxaxuanphong.xtg@namdinh.gov.vn

 

4. XÃ XUÂN THỦY

 

1

dvhanh.xtg@namdinh.gov.vn

Đoàn Văn Hành

2

doanvanhanh.xtg@namdinh.gov.vn

Đoàn Văn Hành

3

ptluu.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thanh Lưu

4

phamthanhluu.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thanh Lưu

5

dtnga.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Thị Nga

6

dinhthinga.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Thị Nga

7

nguyenvanphuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Phương

8

nvphuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Phương

9

dkthuyet.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Kim Thuyết

10

dangkimthuyet.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Kim Thuyết

11

patuan.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Anh Tuấn

12

phamanhtuan.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Anh Tuấn

13

xaxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

 

14

danguyxaxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

 

5. XÃ XUÂN BẮC

 

2

dothihonggam.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Thị Hồng Gấm

3

tranthingocha.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Thị Ngọc Hà

4

doxuanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Xuân Hòa

5

maivanhao.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Văn Hảo

6

dovanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Văn Ngọc

7

maimanhquan.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Mạnh Quân

8

nvtuan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tuân

9

tranhonguyen.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Hồng Uyên

10

dokimvinh.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Kim Vĩnh

11

lelongdinh.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Long Đĩnh

12

nguyenthiluot.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Lượt

13

vuthixuan.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Xuân

14

xaxuanbac@namdinh.gov.vn

 

15

danguyxaxuanbac@namdinh.gov.vn

 

6. XÃ XUÂN TRUNG

 

1

maixuanchung.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Xuân Chung

2

tranquocchinh.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Quốc Chính

3

tranducgiang.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Đức Giang

4

maithithuhien.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Thị Thu Hiền

5

tranducthien.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Đức Thiện

6

tranquangtrung.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Quang Trung

7

tranquocviet.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Quốc Việt

8

vuthiyen.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Yến

9

xaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn

 

10

danguyxaxuantrung.xtg@namdinh.gov.vn

 

7. XÃ XUÂN PHƯƠNG

 

1

dinhthikimanh.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Thị Kim Anh

2

phanvanchinh.xtg@namdinh.gov.vn

Phan Văn Chính

3

phanthehuynh.xtg@namdinh.gov.vn

Phan Thế Huynh

4

phanvanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

Phan Văn Hòa

5

donamhoa.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Nam Hòa

6

hoangngochau.xtg@namdinh.gov.vn

Hoàng Ngọc Hậu

7

buivannhung.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Văn Những

8

hoangthisen.xtg@namdinh.gov.vn

Hoàng Thị Sen

9

dothanhson.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Thanh Sơn

10

pctuan.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Công Tuấn

11

ntvan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Vân

12

phamxuanvu.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Xuân Vũ

13

xaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

14

danguyxaxuanphuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

8. XÃ XUÂN VINH

1

tranvanduy.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Văn Duy

2

vuxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Xuân Ngọc

3

tranthanhvy.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Thanh Vy

4

nguyenthithuy.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Thủy

5

vuthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thanh Tùng

6

tranquangthoi.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Quang Thời

7

tranthanhnam.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Thanh Năm

8

xaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

 

9

danguyxaxuanvinh.xtg@namdinh.gov.vn

 

9. XÃ XUÂN TÂN

 

1

phanchuchinh.xtg@namdinh.gov.vn

Phan Chu Chinh

2

nguyenhuucau.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Hữu Cầu

3

phamanhduong.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Ánh Dương

4

vuthihien.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Hiền

5

dinhthihang.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Thị Hằng

6

caolekhien.xtg@namdinh.gov.vn

Cao Lê Khiên

7

phamthanhliem.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thanh Liêm

8

trinhthitam.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Thị Tám

9

buicongich.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Công Ích

10

tranvandiem.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Văn Điềm

11

xaxuantan.xtg@namdinh.gov.vn

 

12

danguyxaxuantan.xtg@namdinh.gov.vn

 

10. XÃ XUÂN ĐÀI

 

1

levandung.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Văn Dũng

2

nguyenthigiang.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

3

vutienluc.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Tiến Lực

4

nguyenthetien.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thế Tiên

5

lehoangtrong.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Hoàng Trọng

6

xaxuandai.xtg@namdinh.gov.vn

 

7

danguyxaxxuandai.xtg@namdinh.gov.vn

 

11. XÃ XUÂN PHÚ

 

1

dangngocbich.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Ngọc Bích

2

vuhongcan.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Hồng Căn

3

nguyenvandung.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

4

tongxuanhai.xtg@namdinh.gov.vn

Tống Xuân Hải

5

tongxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

Tống Xuân Hồng

6

luongthiphuonglan.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Thị Phương Lan

7

lethingan.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Thị Ngân

8

nguyenvantan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tấn

9

nguyenngocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Đĩnh

10

phamvandai.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Văn Đại

11

phamthiphuong.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Phương

12

xaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn

 

13

danguyxaxuanphu.xtg@namdinh.gov.vn

 

12. XÃ THỌ NGHIỆP

 

1

phamlychinh.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Lý Chính

2

vuthiduyen.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Duyên

3

phamcongdung.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Công Dũng

4

dothihong.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Thị Hồng

5

dothikhuy.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Thị Khuy

6

tranthiphuonglan.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Thị Phương Lan

7

lethimai.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Thị Mai

8

huasyninh.xtg@namdinh.gov.vn

Hứa Sỹ Ninh

9

dovantien.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Văn Tiền

10

truongthituyet.xtg@namdinh.gov.vn

Trương Thị Tuyết

11

trancongtrung.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Công Trung

12

levanthuc.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Văn Thực

13

nguyenvanchuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Chưởng

14

lethanhhuy.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Thanh Huy

15

xathonghiep.xtg@namdinh.gov.vn

 

1

danguyxathonghiep.xtg@namdinh.gov.vn

 

13. XÃ XUÂN NINH

 

1

ptdung.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Dung

2

phamxuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Xuân Dương

3

dovanhuu.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Văn Hữu

4

dotrungkien.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Trung Kiên

5

doxuanquang.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Xuân Quang

6

phammanhthuong.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Mạnh Thường

7

nguyenvantrieu.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Triều

8

vuquoctuan.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Quốc Tuấn

9

nguyenmanhduong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Mạnh Đường

10

xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn

 

11

danguyxaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn

 

14. XÃ XUÂN HÒA

 

1

phamquangngoc.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Quang Ngọc

2

tranvantruong.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Văn Trưởng

3

xaxuanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

 

4

danguyxaxuanhoa.xtg@namdinh.gov.vn

 

5

hoangquoctuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Hoàng Quốc Tuyến

6

tranvantung.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Văn Từng

7

nguyenquocnhan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Quý Nhân

8

phamxuandai.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Xuân Đài

9

hoangvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

Hoàng Văn Tuân

10

nguyenminhtuan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Minh Tuân

11

vuthithutrang.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Thị Thu Trang

12

phamthithom.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Thơm

13

nguyenvanchung.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Chung

14

nguyenvanket.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Kết

15

buivanmuoi.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Văn Mười

16

phamvanthong.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Văn Thông

17

nguyenngocquang.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Quang

18

nguyenvanquan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Quân

19

phamvangiao.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Văn Giao

20

phamthithungat.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Thu Ngát

21

phamngoctang.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Ngọc Tặng

22

buidinhtrong.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Đình Trọng

23

buiquanghuy.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Quang Huy

24

tranthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Thanh Tùng

15. XÃ XUÂN KIÊN

 

1

buingocanh.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Ngọc Anh

2

maixuanbao.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Xuân Bão

3

trinhvanhe.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Văn Hệ

4

trinhxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Xuân Hồng

5

phamthile.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Thị Lê

6

dinhdoanmac.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Doãn Mạc

7

maingocthu.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Ngọc Thu

8

phamhongtuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Hồng Tuyên

9

nvtan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tấn

10

maingoctang.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Ngọc Tăng

11

nguyenthiuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Uyên

12

trinhxuandong.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Xuân Đông

13

nguyenvandong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Đông

14

xaxuankien.xtg@namdinh.gov.vn

 

15

danguyxaxuankien.xtg@namdinh.gov.vn

 

16. XÃ XUÂN TIẾN

 

1

luongngocbinh.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Ngọc Bính

2

luongthinhuhoai.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Thị Như Hoài

3

nthuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Hương

4

luonghongnhi.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Hồng Nhị

5

luongthithien.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Thị Thiện

6

maiducthanh.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Đức Thành

7

luongductho.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Đức Thọ

8

tranvutruong.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Vũ Trường

9

luongminhtrong.xtg@namdinh.gov.vn

Lương Minh Trọng

10

maivantan.xtg@namdinh.gov.vn

Mai Văn Tân

11

dangxuanviet.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Xuân Việt

12

buiquangdong.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Quang Đồng

13

levandong.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Văn Đồng

14

xaxuantien.xtg@namdinh.gov.vn

 

15

danguyxaxuantien.xtg@namdinh.gov.vn

 

17. XÃ XUÂN HỒNG

1

tqhuy.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Quang Huy

2

nguyenvanke.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Kế

3

nguyenhongquang.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Hồng Quảng

4

dangthitham.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Thị Thắm

5

nguyenvuthinh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Vũ Thịnh

6

nvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

7

xaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

 

8

danguyxaxuanhong.xtg@namdinh.gov.vn

 

18. XÃ XUÂN NGỌC

 

1

vuvanchuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Vũ Văn Chuyên

2

phamvanhinh.xtg@namdinh.gov.vn

Phạm Văn Hình

3

nguyenngocthao.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thảo

4

daominhvien.xtg@namdinh.gov.vn

Đào Minh Viễn

5

doanhvuong.xtg@namdinh.gov.vn

Đỗ Anh Vương

6

nguyencongdinh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Công Định

7

xaxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

 

8

danguyxaxuanngoc.xtg@namdinh.gov.vn

 

19. XÃ XUÂN THƯỢNG

 

1

dangthehoan.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Thế Hoan

2

dinhducthuyen.xtg@namdinh.gov.vn

Đinh Đức Thuyên

3

dangquocviet.xtg@namdinh.gov.vn

Đặng Quốc Việt

4

xaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

5

danguyxaxuanthuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

20, THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG

 

1

nguyenhuyban.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Huy Ban

2

buicongbinh.xtg@namdinh.gov.vn

Bùi Công Binh

3

nguyenthihongdiep.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Diệp

4

nguyenvanlinh.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Văn Linh

5

doanthikimlien.xtg@namdinh.gov.vn

Đoàn Thị Kim Liên

6

hoangtholuat.xtg@namdinh.gov.vn

Hoàng Thọ Luật

7

trinhminhnhan.xtg@namdinh.gov.vn

Trịnh Minh Nhân

8

nguyenmanhthuong.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Mạnh Thường

9

nguyenthiyen.xtg@namdinh.gov.vn

Nguyễn Thị Yên

10

tranphukieu.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Phú Kiểu

11

tranxuandan.xtg@namdinh.gov.vn

Trần Xuân Đán

12

leduchuy.xtg@namdinh.gov.vn

Lê Đức Huy

13

thitranxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

14

danguythitranxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 Video Sự Kiện
  • Huyện Xuân Trường với công tác đền ơn đáp nghĩa 2022
  • Hội CCB huyện Xuân Trường thi đua thực hiện phong trào " Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"
  • HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 25 NĂM ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN
  • Huyện Xuân Trường Tổ Chức Lễ Giao Nhận Quân 2022
  • Trả lời phỏng vấn của đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2022
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 2065
  • Trong tuần: 11 583
  • Tất cả: 3891270