image banner
DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Bước 3

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin:

- Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân.

- Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

- Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

- Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Bước 4

Các Phiếu liên quan đến yêu cầu cung cấp thông tin được gửi về UBND huyện Xuân Trường

- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: (0228)3886890

- Email: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(Theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT

Nội dung

Đường dẫn

I

DANH MỤC THÔNG TIN CÔNG KHAI

1

Văn bản quy phạm pháp luật

Chi tiết

2

Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên

Chi tiết

 3

 Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước

Chi tiết

4

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật

Chi tiết

5

Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay

Chi tiết

6

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc

Huyện ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các cơ quan, đơn vị

MTTQ và các đoàn thể 

7

Thông báo dự toán hàng năm

Chi tiết

 8

Danh ba điện thoại công chức cơ quan

 Huyện ủy

Hội đồng nhân dân

Ủy ban nhân dân

Các cơ quan, đơn vị

MTTQ và các đoàn thể 

 9

 Các tin tức, sự kiện nổi bật về các hoạt động của Huyện

Tin trong huyện

 10

Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Chi tiết

 11

 Thông báo của Lãnh đạo cơ quan

Chi tiết

 12

 Lịch làm việc Lãnh đạo

Lịch Huyện ủy

Lịch HĐND-UBND huyện 

II

ĐẦU MỐI NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

1

Văn phòng HĐND&UBND huyện Xuân Trường

- Địa chỉ: Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

- Số điện thoại: (0228)3886890

- Email: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

III

BIỂU MẪU

1

Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân

Mau_so_01a.doc

2

Mẫu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp

Mau_so_01b.doc

3

Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_so_02.doc

4

Mẫusố 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_so_03.doc

5

Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_so_04.doc

6

Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tin

Mau_so_05.doc

7

Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận

Mau_so_06.doc

IV

CHI PHÍ TIẾP CẬN THÔNG TIN

1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính

TT46.pdf

  

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner