Huyện Xuân Trường tổ chức hội nghị triển khai việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên đại bàn huyện giai đoạn 2021-2022

Sáng 01/9/2021, Huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị triển khai việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo, TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Ngọc Cường, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UV BTV Huyện ủy; PCT HĐND-UBND huyện; Thành viên BCĐ sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022 theo Quyết định 109 của BTV Huyện ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện, VP HU-HĐND -UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; các đồng chí TTĐU-HĐND-UBND, chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2021 phải sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, xóm, tổ dân phố; Đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với chính quyền địa phương là phải: "Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước”.Trong đó: yêu cầu đối với các thôn (xóm), tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí theo quy định thì thực hiện sáp nhập với thôn, xóm, tổ dân phố liền kề (thôn, xóm có dưới 150 hộ gia đình; tổ dân phố có dưới 175 hộ gia đình). Khuyến khích các thôn (xóm), tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên thực hiện sáp nhập ở những nơi đủ điều kiện (thôn, xóm có từ 150 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 175 hộ trở lên)...

Thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy- UBND tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT ngày 26/8/2021 “Về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022; Thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch và đề ra lộ trình thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022. Qua rà soát sơ bộ thực trạng và phân nhóm thôn (xóm), tổ dân phố để xác định việc sắp xếp, sáp nhập theo tiêu chí qui định: Huyện Xuân Trường có tổng số 312 thôn, xóm, tổ dân phố, trong đó có 101/312 thôn, xóm, tổ dân phố (gồm 92 thôn, xóm và 9 tổ dân phố) có quy mô số hộ gia đình dưới 50% tiêu chí bắt buộc thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập theo quy định.

Đ/c Đỗ Viết Thuận - Trưởng phòng Nội vụ huyện triển khai Kế hoạch sáp nhập thôn (xóm),
tổ dân phố trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2022 

Để thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Huyện ủy, UBND huyện đề ra, Cấp ủy, Chính quyền các cấp, trước hết người đứng đầu phải xác định việc sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm chính trị trọng tâm hàng đầu trong năm 2021; Từ đó phát huy tinh trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo đúng chủ trương của Trung ương, của Tỉnh và Huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ quan điểm chỉ đạo của huyện: việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, thống nhất trong cơ sở và sự đồng thuận trong nhân dân; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định. Được tiến hành thận trọng, chặt chẽ; cần phải xem xét, cân nhắc các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của cộng đồng dân cư... cho phù hợp để bảo đảm sự ổn định, tính kế thừa và phát triển chứ không chỉ đặt nặng yếu tố quy mô hộ gia đình. Và thôn, xóm, tổ dân phố được thành lập sau sắp xếp, sáp nhập phải thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị tốt hơn... vừa kế thừa những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu hiện nay. Đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố, đó là: Sáp nhập nguyên vẹn thôn, xóm, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập vào thôn, xóm, tổ dân phố liền kề trong cùng một đơn vị cấp xã; thôn, xóm, tổ dân phố sau khi sáp nhập phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Thông tư 14 ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ (có quy mô số hộ dân từ 300 hộ gia đình trở lên đối với thôn, xóm và từ 350 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố). Cơ sở hạ tầng sinh hoạt văn hóa, cộng đồng của thôn, xóm, tổ dân phố thuộc diện sáp nhập được bàn giao nguyên trạng cho thôn, xóm, tổ dân phố sau sáp nhập quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. UBND huyện, các cơ quan có liên quan, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm ban hành đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn... đảm bảo việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong việc thực hiện chủ trương sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên phạm vi toàn huyện.

          Tiếp đó Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ huyện triển khai Kế hoạch, hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, TDP trên đại bàn huyện giai đoạn 2021-2022. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu tham luận, báo cáo đánh giá thực trạng tình hình thôn, xóm, TDP, những thuận lợi, khó khăn, băn khoăn, vướng mắc cần được giải đáp và kiến nghị đề xuất để quá trình triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm TDP ở các địa phương được diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao.

Đ/c Đặng Ngọc Cường -Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Cường, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện chỉ rõ: Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố là việc làm khó, thực hiện trên diện rộng, liên quan đến tất cả các xã, thị trấn; đối tượng phải sắp xếp nhiều, thời gian thực hiện tương đối khẩn trương, trong điều kiện đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phục tạp; tác động đến đội ngũ cán bộ ở cơ sở và nhiều người dân; đòi hỏi có sự vào cuộc quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản của cả hệ thống chính trị, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở... Do đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận với chủ trương sáp nhập và thống nhất thực hiện. Đặc biệt tranh thủ được những người có uy tín trong khu dân cư, trong  thôn, xóm, tổ dân phố, lực lượng cựu chiến binh, người cao tuổi, các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền vận động. Sau hội nghị của huyện, tất cả các xã thị trấn khẩn trương tổ chức hội nghị cấp xã và chỉ đạo các thôn, xóm, tổ dân phố tổ chức hội nghị để phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết, những lợi ích khi sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố. Giải đáp những băn khoăn thắc mắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân về những nội dung liên quan trong quá trình thực hiện sắp nhập. Đồng thời xây dựng đề án sáp nhập đảm bảo các nội dung, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và đúng tiến độ thời gian, hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện. Đề án sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố phải được trên 50% số cử tri đồng thuận và tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề để thông qua đề án. Các xã thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng các đồng chí trong BTV Đảng ủy, đảng ủy viên phụ trách các xóm, tổ dân phố trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình sắp xếp, sáp nhập và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công trước tập thể. Triển khai thực hiện đúng các bước trong quy trình sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo tiến độ theo Thông tư số 14 ngày 03/12/2018 của Bộ nội vụ, Kế hoạch số 70 của UBND huyện và các văn bản liên quan đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Đảng bộ, chính quyền các xã thị trấn chỉ đạo chặt chẽ xuống từng chi bộ, từng thôn xóm, từng tổ dân phố. Các xã thị trấn tạm dừng việc kiện toàn trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố đối với các thôn, xóm, TDP nằm trong phương án sáp nhập. Phòng Nội vụ huyện chủ động tham mưu UBND xây dựng phương án tổng thể, hoàn thành trước 30/9; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố theo quy định. Tổ chức thẩm định xây dựng đề án của huyện để trình tỉnh và các cấp có thẩm quyền. Các đồng chí thành viên BCĐ của huyện theo nhiệm vụ được phân công, trực tiếp xuống địa bàn phụ trách, chịu trách nhiệm cá nhân trước BCĐ của huyện, trước lãnh đạohuyện về kết quả của địa phương mình phụ trách. Giải quyết các vấn đề nảy sinh, trả lời những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc và chỉ đạo các xã thị trấn triển khai thực hiện đúng các bước theo quy trình sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố đảm bảo tiến độ. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận cao trong suốt quá trình thực hiện việc sắp xếp sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động vào cuộc để hướng dẫn triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp sáp nhập thôn xóm tổ dân phố theo quy định.Việc sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân diễn ra trong thời gian hết sức khẩn trương, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả để có đầy đủ căn cứ pháp lý cho đơn vị xóm mới chính thức bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2022./.

Thực hiện: Phóng viên Phạm Thị Mây

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1,117
  • Trong tuần: 22,131
  • Tất cả: 3,307,935