Ban Thường vụ Huyện uỷ Xuân Trường tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng giai đoạn 2016-2020

    BTVHU Xuân Trường vừa tổ chức tổng kết công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm (giai đoạn 2016-2020). Về dự có đ/c Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đ/c Bùi Văn Hảo – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đ/c Đặng Ngọc Cường - Phó BTHU-CTUBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện; các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy; Các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

    Xác định công tác xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Xuân Trường luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và mỗi địa phương, đơn vị. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng TCCSĐ. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ qua các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu học tập nghị quyết và thông tin tình hình thời sự, chủ trương, chính sách… Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và sắp xếp phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời thực hiện nghiêm các khâu trong công tác cán bộ; hàng năm thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. 

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo làm tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của TCCSĐ và đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề hàng năm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhất là Quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; gắn việc thực hiện các quy định về nêu gương với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định; kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm quy định Điều lệ Đảng. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đã tạo những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong công việc; cán bộ, đảng viên nhận thức sâu hơn các quan điểm, chủ trương nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo sự thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, tiếp tục giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện.

    Mặt khác, cấp ủy các cấp đã chú trọng đổi mới sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; coi trọng việc phát huy vai trò của đảng bộ, chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên. Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) đã mang lại kết quả quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu. Chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quan tâm lãnh đạo định hướng dư luân xã hội, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề, vụ việc phức tạp nảy sinh.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được coi trọng. Mở 07 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 679 học viên, 05 lớp sơ cấp chính trị cho 322 học viên, 18 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.424 quần chúng ưu tú, 10 lớp đảng viên mới cho 868 học viên và hàng trăm lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 14.873 lượt học viên.

Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ, hầu hết cấp ủy, cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn và triển khai thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các yêu cầu của cấp trên, vận dụng giải quyết vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể của đảng bộ, chi bộ; thường xuyên coi trọng việc giáo dục, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, quy định, kỷ luật của Đảng, của địa phương, đơn vị. Bình quân hàng năm có 92,8% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 91%.

    Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai nhất là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Ban hành, triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 44 ngày 13/12/2016 của BCH Đảng bộ huyện về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong cải cách các thủ tục hành chính, giải quyết công việc của người dân. Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ huyện đến cơ sở. Hàng năm, tổ chức tốt việc gặp mặt đảng viên Công giáo và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; xây dựng, củng cố đội ngũ cốt cán cơ sở, cốt cán vùng đông đồng bào Công  giáo.

    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 05 năm cũng còn 1 số tồn tại hạn chế như: vai trò lãnh đạo của cấp ủy một số tổ chức đảng còn hạn chế. Công tác chính trị tư tưởng ở một số TCCSĐ chất lượng chưa cao. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chưa thường xuyên, có nơi còn hình thức. Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, một số đơn vị nhiều năm không kết nạp được đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ và UBKT cấp ủy còn thiếu chủ động, chất lượng chưa cao. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có lúc, có việc chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị
 

    Phát biểu kết luận HN, sau khi chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục, về nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại của năm 2021, đ/c Bùi Văn Hảo -TUV, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chỉ đạo tích cực triển khai thực hiện các bước trong quy trình sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố theo đúng quy định. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; hướng dẫn các địa phương xây dựng, hoàn thiện Đề án chi tiết về sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố; triển khai các bước lấy ý kiến cử tri và trình HĐND cùng cấp thông qua; đảm bảo công khai, dân chủ, chất lượng, đúng tiến độ. Hoàn thành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong việc tổ chức thực hiện, ổn định tình hình và tạo điều kiện cho sự phát triển. Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện. Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân liên quan việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022; nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo cuối năm. Đẩy mạnh thực hiện "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị". Triển khai giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn huyện năm 2021. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chính quyền; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp; thực hiện nghiêm Chương trình công tác và Quy chế làm việc của HĐND-UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và định hướng của ngành, hội cấp trên; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu;... gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.. quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 4 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

Đ/c Bùi Văn Hảo trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác xây dựng Đảng
Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy
 trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng
Đ/c Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng Đảng
 
Thực hiện: Phóng viên Phương Hoa
Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 2,210
  • Trong tuần: 2,210
  • Tất cả: 3,405,763