Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2021)

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm, coi trọng công tác dân vận. Người dạy “Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trước yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là điều kiện quan trọng đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối liên hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đại hội XIII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về công tác xây dựng Đảng, trong đó nhiều nội dung được bổ sung, phát triển cho phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Đặc biệt, có một nhiệm vụ gắn liền với công tác dân vận, đó là“thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”

    Thấm nhuần tư tưởng và quan điểm đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Xuân Trường đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện, của các xã, thị trấn. Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, trước hết là của cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội về phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về phát huy dân chủ để từ đó, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân vận theo "Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị" đã được Ban thường vụ Huyện ủy ban hành. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Nổi bật là việc tổ chức thành công hội nghị gặp mặt đảng viên công giáo; cùng với toàn đảng, toàn dân trong huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trong điều kiện cả hệ thống chính trị  và toàn dân tập trung cao độ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Huyện Xuân Trường là đơn vị luôn được Tỉnh đánh giá cao trong triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở

    Huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”. Tiếp tục xây dựng và ban hành hệ thống chính sách cụ thể, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo và hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị triển khai công tác dân vận. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Ban dân vận của cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác dân vận của Đảng.

    Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Thông qua hoạt động thực tiễn, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực; thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng của toàn dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia “xây dựng nông thôn mới”

    Huyện ủy, Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm đến việc kiện toàn hệ thống tổ chức cán bộ làm công tác dân vận các cấp theo hướng tinh gọn nhưng hoạt động có chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới. Đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp có chủ trương, biện pháp phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác tôn giáo và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch đã được ký kết nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác dân vận của Đảng. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng cao.

    Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã xây dựng được mối quan hệ thân thiện, cởi mở với chức sắc các tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và địa phương; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Vào các dịp lễ, tết lãnh đạo Huyện đi thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo

    Trong những tháng đầu năm 2021, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Một số vụ việc liên quan đến tôn giáo đã được Ban Chỉ đạo của huyện, các ngành chức năng của huyện phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời phù hợp với diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV cũng như Nghị quyết đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn đã đề ra, vấn đề quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công chính là khơi thông các điểm nghẽn và phát huy được nội lực; tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ sức dân, tạo sức mạnh nội sinh từ khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là truyền thống đoàn kết, thống nhất của đảng bộ và nhân dân huyện nhà, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và nhân dân. Thực tế trong thời gian qua cho thấy đơn vị nào quan tâm thực hiện tốt công tác dân vận thì ít phát sinh các vấn đề phức tạp, bức xúc, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, huy động được sức mạnh của toàn dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cử tri huyện Xuân Trường tham gia bầu cử ĐB Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệp kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ 98,7%

    Thứ hai, việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện QCDC trong từng loại hình cơ sở; đánh giá chuyển biến về nhận thức, về trách nhiệm thực hành dân chủ của người đứng đầu tổ chức, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống và quyền lợi chính đáng của người dân, từ đó xây dựng, ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách sát với thực tiễn, hợp với “lòng dân”, vì lợi ích của nhân dân; công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Hàng năm, huyện Xuân Trường và các xã, thị trấn đều tổ chức Đối thoại trực tiếp
giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân
 

    Thứ ba, phải có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả hơn giữa Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp trong công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, quá trình giải quyết phải luôn đảm bảo dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan; đảm bảo phù hợp với phong tục, tập quán, tình hình thực tế trên quan điểm tăng cường đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục, củng cố niềm tin của nhân dân; từ đó đề ra những phương án, giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả ngay từ cơ sở, không để phát sinh mâu thuẫn, vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài, trở thành "điểm nóng".

    Thứ tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính và nâng cao ý thức công vụ của cán bộ trực tiếp giải quyết quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụMỗi cán bộ khi được giao triển khai nhiệm vụ mới ở cơ sở phải giải thích cặn kẽ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương với nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính các cấp; mỗi cơ quan, đơn vị cần phân công lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ, kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức quan liêu, năng lực, phẩm chất yếu kém, vi phạm pháp luật.

    Thứ năm, tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất đai tại một số cơ sở tôn giáo. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trên tất cả các lĩnh vực, ở các loại hình cơ sở. Thực hiện tốt việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; kịp thời lắng nghe, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở. Phát huy vai trò, hiệu quả của 02 ban chỉ đạo (BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và BCĐ công tác tôn giáo).

Tính đến đầu năm 2021, đảng bộ huyện Xuân Trường có 385 đảng viên công giáo
 

    Thứ sáu ,đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng để lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;  tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19

    Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15-10/2021) giữa lúc cán bộ nhân dân toàn huyện đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Bên cạnh thuận lợi, thời cơ là chủ yếu, trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn huyện cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa về vai trò của công tác dân vận, về mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; đề cao vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác dân vận với tinh thần phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Bác hồ đã dạy: “Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên”./.

 
Thực hiện: Ban Dân vận Huyện ủy


Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 2,101
  • Trong tuần: 2,101
  • Tất cả: 3,405,654