Tự hào truyền thống 73 năm ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2021); công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Xuân Trường trong sạch, vững mạnh

Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16/10/1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Trong các thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, gian khổ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có hệ thống tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, đội ngũ cán bộ luôn đem hết tinh thần trách nhiệm và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Phát huy những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang đã đạt được, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện những năm qua đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KTGS do Điều lệ Đảng quy định góp phần xây dựng Đảng bộ huyện Xuân Trường trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, quy định của Đảng liên quan đến công tác KTGS, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã ban hành hệ thống văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho công tác KTGS; chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng KTGS phù hợp và tiến hành theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác KTGS trong Đảng và trong cả hệ thống chính trị. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo quy định, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giữ nghiêm kỷ luật, giữ vững sự ổn định chính trị và an ninh nông thôn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

  UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; từng bước đổi mới phương pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, tinh thần tự giác của đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn; luôn kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; thường xuyên đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả KTGS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đã kiểm tra 147 lượt TCCS đảng, 101 đảng viên; giám sát 83 lượt tổ chức đảng, 90 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 531 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 117 tổ chức đảng và 86 đảng viên; kiểm tra 22 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Trong nhiệm kỳ, đã thi hành kỷ luật 135 đảng viên (khiển trách 109, cảnh cáo 16, khai trừ 10); trong đó có 06 cán bộ chủ chốt cơ sở, 01 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 01 Huyện ủy viên, 02 nguyên Huyện ủy viên. Thực hiện nhiệm vụ KTGS 9 tháng đầu năm 2021, UBKT Huyện ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng, ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoan 2021-2025"; Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham mưu xây dựng báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2020”; tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo số 312-TB/TW của Ban Bí thư về “Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra”. Triển khai thực hiện Chương trình KTGS năm 2021. Kiểm tra tổ chức, cá nhân vi phạm theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết đơn thư, vụ việc ngay từ cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định. Chín tháng đầu năm 2021, BTV Huyện ủy đã tiến hành giám sát 08 tổ chức đảng và 24 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 09 tổ chức đảng và 05 đảng viên, giám sát 01 tổ chức đảng. Cấp ủy và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 13 tổ chức đảng, giám sát 04 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 08 đảng viên bằng hình thức Khiển trách.

Vinh dự và tự hào với thành tích đạt được trong những năm qua, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ huyện tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Xây dựng, thực hiện chất lượng, hiệu quả các chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp; thực hiện nghiêm túc kế hoạch KTGS của cấp trên. Thường xuyên KTGS các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; tích cực xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo trong Đảng, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và triển khai thường xuyên các chuyên đề KTGS, tập trung vào trách nhiệm của các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện các chủ trương, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm./.

 
T/h: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy


Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 2,141
  • Trong tuần: 2,141
  • Tất cả: 3,405,694