Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

Cách đây 91 năm, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, Điều lệ Đảng và thống nhất thành lập các bộ phận chuyên môn, giúp việc cho Đảng trong việc tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng - Đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (ngày 14/10/1930), công tác Dân vận của Đảng (ngày 15/10/1930), Văn phòng cấp uỷ (ngày 18/10/1930) và sau này thành lập ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948).

          Tuy các cơ quan chuyên môn của Đảng có thời gian hình thành khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến - kiến quốc, đều có lịch sử hình thành và phát triển, có những đóng góp vô cùng to lớn vào sự lớn mạnh của Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của Cách mạng Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các ban xây dựng Đảng các cấp và của huyện Xuân Trường cũng từng bước trưởng thành. Trong suốt chặng đường lịch sử 91 năm qua của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và 73 năm ngành Kiểm tra Đảng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn gian khổ, Văn phòng cấp ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện Xuân Trường luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, làm tốt chức năng tham mưu, giúp việc Huyện ủy, đạt được những kết quả rất đáng tự hào.

Từ khi tái lập huyện đến nay và nhất là giai đoạn năm 2020-2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lại phải triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm; song các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của BTV Huyện ủy; đã tham mưu BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra; góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và Nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả, thành tích đã đạt được trong 91 năm qua; thời gian tới các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thông tin tuyền truyền về công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị, tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt là 4 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như các cơ quan, địa phương, đơn vị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, xây dựng huyện Xuân Trường đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

T/h: Phòng Biên tập - VP Huyện ủyThống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 2,521
  • Trong tuần: 2,521
  • Tất cả: 3,406,074