image banner
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

I. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Thị Tố Nga

Chủ tịch MTTQ

0986537644

lethitonga.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Trần Văn Trang

Phó Chủ tịch MTTQ

0912009589

tranvantrang.hu.xtg@namdinh.gov.vn

3

Hoàng Thị Minh Thư

Phó Chủ tịch MTTQ

0977848586

hoangthiminhthu.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1. Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

4. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

5. Thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

6. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Đức Mạnh

Chủ tịch

0914745929

tranducmanh.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó Chủ tịch

0982938775

nguyenthiminhhue.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Chức năng của Hội Nông dân Việt Nam bao gồm: 

- Hội Nông dân Việt Nam có chức năng tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Hội Nông dân Việt Nam có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

- Hội Nông dân Việt Nam có chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam bao gồm:

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

+ Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tham gia giám sát và phản biện xã hội theo qui chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

+ Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ phải nhanh chóng nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

+ Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.

- Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kĩ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Thị Minh Hiếu

Chủ tịch

0817661505

phamthiminhhieu.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Vũ Thúy Nga

Phó Chủ tịch

0848281113

vuthuynga.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ:

Hội liên hiệp phụ nữ huyện là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ huyện, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. Hội có chức năng nhiệm vụ như sau:

Chức năng:

- Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng các mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyề, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em.

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thu Phương

Bí thư Đoàn

0912592142

nguyethithuphuong.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thu Hoài

Phó Bí thư Đoàn

0822315588

phamthithuhoai.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nghiên cứu, tham mưu với BCH, BTV Huyện Đoàn về các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác, các chương trình, dự án của Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại cơ sở.

- Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của BCH, BTV huyện đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với BCH, BTV Huyện Đoàn các chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn,Hội,Đội.

- Giúp BCH, BTV Huyện Đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh thiếu nhi và công tác thanh thiếu nhi.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội và công tác đối ngoại của Đoàn. Tổ chức quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện Đoàn.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỷ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của BCH, BTV Huyện đoàn; quản lý công tác tổ chức cán bộ, biên chế và lao động, ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước có liên quan và của Đoàn cấp trên.

- Được sử dụng con dấu, mở tài khoản theo quy định và được thực hiện những quyền hạn của cơ quan cấp Huyện.

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Mai Thị Huế

Chủ tịch

0912592142

maithithue.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Phan Văn Việt

Phó Chủ tịch

0822315588

phanvanviet.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên đoàn Lao động huyện được quy định trong Luật Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước cấp huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động đối với các cơ sở đóng trên địa bàn; hướng dẫn, hỗ trợ, giúp BCH CĐCS trong việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, tổ chức lãnh đạo đình công theo đúng quy định của pháp luật. Đại diện cho CĐCS hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được CĐCS hoặc người lao động ủy quyền.

2. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

3. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình; tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVCLĐ.

4. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

5. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham những và các tệ nạn xã hội.

6. Thực hiện công tác phat triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, công tác tổ chức, cán bộ, theo phân cấp của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đinh Quang Lại

Chủ tịch

0977534360

maithithue.hu.xtg@namdinh.gov.vn

2

Phạm Đức Tài

Phó Chủ tịch

0982165609

phanvanviet.hu.xtg@namdinh.gov.vn

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội huyện:

1. Ban chấp hành có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình công tác toàn khóa

- Tổ chức hướng dẫn triển khai phổ biến nhiệm vụ, nội dung sinh họat, họat động của Hội đến các cơ sở hội cấp dưới trực tiếp thuộc quyền.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc, sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm theo quy định của điều lệ Hội và hội cấp trên.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy Đảng, nghị quyết của hội các cấp, điều lệ hội CCB Việt Nam đối với các cơ sở hội trong toàn huyện.

2. Những vấn đề cần phải đưa ra BCH thảo luận - quyết định:

- Nhiệm vụ, chương trình kế họach, chỉ tiêu xây dựng và họat động của Hội 6 tháng, 1 năm và toàn khóa theo quy định của điều lệ Hội và hướng dẫn của TW Hội.

- Những vấn đề quan trọng về xây dựng hội, công tác tổ chức, cán bộ, khen thưởng, kỷ luật đối với ủy viên BCH và Hội cơ sở trực thuộc.

- Bình xét và công nhận hội cơ sở trong sạch vững mạnh hàng năm và các vấn đề quan trọng khác.

- Ban chấp hành thảo luận và bầu cử Ban thường vụ, chủ tịch các phó chủ tịch, ủy viên kiểm tra, bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành và các thành viên trên khi có thay đổi về nhân sự.

- Nghe báo cáo tình hình họat động của Ban thường vụ, ban kiểm tra, tình hình họat động của Huyện hội.

- Hội nghị Ban chấp hành Huyện hội 3 tháng họp 1 lần. Khi có trên ½ ủy viên Ban chấp hành yêu cầu, hoặc có công việc đột xuất cần xin ý kiến BCH thì tiến hành triệu tập họp bất thường.

3.  Ban thường vụ:

- Thay mặt Ban chấp hành lãnh đạo chỉ đạo mọi công tác và họat động của Hội giữa hai kỳ đại hội.

- Cụ thể hóa và có kế họach biện pháp, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành huyện hội, nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh hội, TW Hội và nghị quyết Huyện ủy, Tỉnh ủy.

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc thực hiện sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm các nhiệm vụ công tác của Hội Cựu chiến binh Huyện Xuân Trường.

- Giữ mối quan hệ công tác với Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT và các cơ quan ban ngành đòan thể, các tổ chức XH trong huyện và cấp trên.

- Định kỳ báo cáo  xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy và tỉnh hội về công tác hội.

- Tham gia đóng góp ý kiến với UBND huyện về các chủ trương chính sách có liên quan tới Cựu chiến binh phối hợp họat động chặt chẽ với Mặt trận TQ và các đòan thể huyện.

-  Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của UBND huyện để đẩy mạnh các phong trào họat động của Hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền đến từng cơ sở hội.

- Chuẩn bị các nội dung công tác tổ chức các cuộc họp Ban chấp hành theo định kỳ, báo cáo định kỳ và bất thường về tỉnh hội.

- Triển khai, giải quyết các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu, của  huyện ủy,  hội CCB tỉnh  và tình hình thực tế xảy ra có liên quan đến công tác Hội đồng thời báo cáo với  BCH ở phiên họp gần nhất.

- Ban thường vụ họp mỗi tháng 1 lần. Khi cần có thể họp bất thường.

4.  Thường trực hội huyện:

Được tập thể thường vụ và Ban chấp hành huyện hội giao cho để thay mặt Ban thường vụ giải quyết công việc hàng ngày có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chuẩn bị chương trình làm việc của Ban thường vụ, BCH huyện hội

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

- Được Ban thường vụ ủy quyền  giải quyết một số công việc sau:

+ Ban hành các văn bản của thường vụ (trừ NQ) để hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, thông báo của Ban chấp hành, của tỉnh hội, TW hội, của cấp ủy Đảng, chính quyền.

+ Quyết định xử lý những vấn đề nảy sinh hàng ngày trên cơ sở chủ trương chung của Ban chấp hành, Ban thường vụ của cấp ủy Đảng và chính quyền.

+ Quản lý điều hành các nguồn vốn do trên phân bổ  và quản lý tài chính của Huyện hội (hội phí, kinh phí).

+ Chấp hành chế độ báo cáo, thông báo theo quy định của Tỉnh hội, TW hội, của Huyện ủy và UBND huyện.

+Thường trực tại công sở theo quy định của nhà nước./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner