image banner
Thường trực Huyện ủy và các Ban Đảng

A. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

 

B. CÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

I. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Ngọc Định

Chánh Văn Phòng

0961381888

buingocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

2

Vũ Văn Việt

Phó Chánh VP

0948233568

vuvanviet.xtg@namdinh.gov.vn

3

Đỗ Văn Phong

Phó Chánh VP

0906528362

dovanphong.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

1.2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện và tổ chứcphục vụ hoạt động của Huyện ủy, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

2.  Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, đề xuất và giúp Huyện ủy, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy xây dựng, thực hiện quy chế làmviệc và chương trình công tác; sắp xếp chương trình công tác của ban thường vụ Huyện ủy, bí thư và các phó bí thư Huyện ủy; thực hiện công tác đối ngoại của Huyện ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

b) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và củaHuyện ủy; hoạt động của các cấp uỷ cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo ban thường vụ, thường trực Huyện ủy.

c) Là đầu mối giúp thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnhđạo, chỉ đạo của thường trực Huyện ủy, ban thường vụ và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy,các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

d) Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủyvà của văn phòng Huyện ủy. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

đ) Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân theo quy định.

e) Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo ủy quyền của ban thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy,  ban thường vụ, thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúpviệc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.

g) Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của huyện uỷ, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ huyện.

h) Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp, nộichính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

i) Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng huyện uỷ.

 

II. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Ngọc Hải

Trưởng ban

0914770459

phamngochai.xtg@namdinh.gov.vn

2

Lê Thị Hà

Phó Trưởng ban

0912165179

lethiha.xtg@namdinh.gov.vn

3

Trần Xuân Bách

Phó Trưởng ban

0912040982

tranxuanbach.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch về lĩnh vực chính trị tư tưởng trên địa bàn huyện. Dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, quy chế, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác tuyên giáo.

c) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng.Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

d) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

đ) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm chính trị cấp huyện.

e) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo. 

 

III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Hải

Trưởng ban

0948243919

nguyenxuanhai.xtg@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Trưởng ban

0947654357

nguyenthanhson.xtg@namdinh.gov.vn

3

Phạm Quang Tùng

Phó Trưởng ban

0983885423

phamquangtung.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: Tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

2.Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ, Huyện ủy.

c)  Tham mưu về công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

d) Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy và Ban thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ sở y tế thực hiện việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

đ) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

e) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, côngchức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

g) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ

h) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

 

IV. BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bùi Thị Hồng Chiên

Trưởng ban

0912040982

buithihongchien.xtg@namdinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Đông

Phó Trưởng ban

0919617945

nguyenxuandong.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng:

Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực Huyện ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.

b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ.

d) Tham mưu, giúp cấp ủy nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan nhà nước ở địa phương thực hiện công tác dân vậnchính quyền.

đ) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

e) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

 

V. ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lê Minh Hòa

Chủ nhiệm

0978378318

leminhhoa.xtg@namdinh.gov.vn

2

Đặng Thế Công

Phó Chủ nhiệm

0977457585

dangthecong.xtg@namdinh.gov.vn

3

Nguyễn Đình Phan

Phó Chủ nhiệm

0916621234

nguyendinhphan.xtg@namdinh.gov.vn

1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu, giúp ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các nhiệm vụ doHuyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy giao; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện

a) Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra Huyện ủy và nhiệm vụ do Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do ủy ban kiểm tra Huyện ủy quyết định; cụ thể: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy, ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, ban thường vụ Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy. 

b) Chuẩn bị các vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; các báo cáo, đề án để ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

c) Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của huyện uỷ, ban thường vụ Huyện ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, sáu tháng, một năm và sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Xây dựng tổ chức, cán bộ, côngchức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy trực thuộc Huyện ủy khi cần thiết./.


Video Sự Kiện
  • Bài phỏng vấn đồng chí Bí thư Huyện ủy nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023
  • Đồng chủ tịch UBND huyện Xuân Trường gửi lời chúc Tết nguyên đán Quý Mão 2023
  • Huyện Xuân Trường chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau
  • Huyện Xuân Trường với công tác đền ơn đáp nghĩa 2022
  • Hội CCB huyện Xuân Trường thi đua thực hiện phong trào " Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1239
  • Trong tuần: 16 510
  • Tất cả: 4217799