image banner
Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của UBND huyện

* Sơ đồ tổ chức

  

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

anh tin bai

 

Đồng chí: TRỊNH VĂN HOÀNG

Năm sinh: 1974

Quê quán: Thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Email: Trinhvanhoang.xtg@namdinh.gov.vn

ĐT: 0944.391.858

 

 
anh tin bai
 

 

 

 Đồng chí: PHẠM NGỌC HẢI

Năm sinh: 1982

Quê quán: Xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: phamngochai.xtg@namdinh.gov.vn

ĐT: 0914.770.459

 

anh tin bai

 

Đồng chí: TRẦN VĂN VỴ

Năm sinh: 1971

Quê quán: Xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Email: Tranvanvy.xtg@namdinh.gov.vn

ĐT: 0912.850.437

 

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân quy định tại Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015:

- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

- UBND hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner