Tổng số: 604
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
333/UBND-TCKH 26/07/2021 v/v báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử năm 2021 (Đính kèm mẫu BC)
Lượt xem: 32
Tải về 0
194/UBND-TCKH 17/05/2021 v/v đôn đốc thu nộp Quỹ phòng chống thiên tai (Đính kèm danh sách)
Lượt xem: 96
Tải về 4
88/TB-UBND 12/04/2021 v/v phân công nhiệm vụ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
Lượt xem: 99
Tải về 7
38/UBND-TCKH 19/01/2021 v/v báo cáo số thu của đơn vị sự nghiệp công và quyết toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Lượt xem: 157
Tải về 5
07/KH-UBND 18/01/2021 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 67
Tải về 5
6327/QĐ-UBND 31/12/2020 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Xuân Trường
Lượt xem: 162
Tải về 7
171/BC-UBND 11/12/2020 Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2020; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 160
Tải về 7
563/UBND-TCKH 24/11/2020 v/v đánh giá chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
Lượt xem: 125
Tải về 6
217/TB-UBND 09/10/2020 v/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III năm 2020
Lượt xem: 155
Tải về 7
799/UBNMD-VP3 29/09/2020 V/v thực hiện Quyết định số 28/2020/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 134
Tải về 2
12345678910...