image banner
Loại văn bản
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Số ký hiệu văn bản 17-CTr/HU
Ngày ban hành 01/11/2022
Ngày hiệu lực 01/11/2022
Trích yếu nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
Hình thức văn bản Chương trình Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm CTr17.signed.pdf