Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03-HD/HU 08/02/2021 Hướng dẫn của BTV Huyện uỷ về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 171
Tải về 10
02-HD/HU 02/12/2020 * V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý năm 2020 (kèm phụ lục)
Lượt xem: 291
Tải về 20
10-HD/HU 22/11/2019 Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 314
Tải về 66
09-HD/HU 06/04/2018 Hướng dẫn tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp
Lượt xem: 403
Tải về 14
08-HD/HU 27/11/2017 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Lượt xem: 539
Tải về 76
07-HD/HU 24/03/2017 Hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 396
Tải về 8
06-HD/HU 25/10/2016 Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCS Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016
Lượt xem: 380
Tải về 5
14-HD/HU 19/01/2015 Hướng dẫn số 14-HD/HU ngày 19/01/2015 về Công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
Lượt xem: 411
Tải về 3
17-HD/TC 25/12/2014 Hướng dẫn số 17-HD/TC ngày 24/12/2014 V/v Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 491
Tải về 2
02-HD/BTGHU 19/02/2014 Hướng dẫn số 02-HD/BTGHU thực hiện Kế hoạch của BTV Huyện ủy V/v triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện
Lượt xem: 415
Tải về 1